Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BAMBOO IMPORT EUROPE B.V.

 • DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder opgenomen begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Bamboo Import Europe.

Bamboo Import Europe: Bamboo Import Europe B.V.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn
Herroepingsrecht.

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Bamboo Import Europe.

Dienst of Diensten: diensten die overeenkomstig de Overeenkomst worden geleverd door Bamboo Import Europe aan de Consument.

Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Bamboo Import Europe in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping ter beschikking gesteld door Bamboo Import Europe en die een Consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, opgenomen in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Bamboo Import Europe en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten of het verlenen van Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of een overeenkomst die gesloten is buiten de verkoopruimte van Bamboo Import Europe.

Partij of Partijen: Bamboo Import Europe en/of de Consument.

Product of Producten: zaken die overeenkomstig de Overeenkomst worden geleverd door Bamboo Import Europe.

 • IDENTITEIT VAN BAMBOO IMPORT EUROPE

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederland

Tel.: +31 (0)251-313177

E-mail: info@bambooimport.com

KvK-nummer: 65249763

Btw-identificatienummer: NL8560.37.369.B01

 

 

 • TOEPASSELIJKHEID
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bamboo Import Europe, op alle Overeenkomsten die tussen Bamboo Import Europe en de Consument worden gesloten en op alle bestellingen tussen Bamboo Import Europe en Consument.
  • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze afwijkingen schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen, dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Van deze Algemene Voorwaarden kan niet ten nadele van de Consument worden afgeweken.
  • Andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen door Bamboo Import Europe.
  • Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst, zullen de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bamboo Import Europe voor het sluiten van de Overeenkomst aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Bamboo Import Europe in te zien zijn, en worden de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Consument (langs de elektronische weg) kosteloos toegezonden.
  • Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 3.4 en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.
  • In geval van enige tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst, gaat het bepaalde in de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn (of worden verklaard), dan blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  • Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Bamboo Import Europe worden gewijzigd. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking 30 kalenderdagen na de dag waarop de wijzigingen aan de Consument zijn medegedeeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Indien de Consument de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij/zij de Overeenkomst opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

 • HET AANBOD
  • Bamboo Import Europe brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit. Het aanbod is vrijblijvend. Bamboo Import Europe is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten, de prijs en de overige kosten voor de Consument. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Bamboo Import Europe gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bamboo Import Europe niet.
  • Voor zover het aanbod afbeeldingen en specificaties bevat, zijn deze ter indicatie en uitsluitend bedoeld om een algemene voorstelling van de Producten te geven. Productfoto’s kunnen afwijken van het aangeboden Product. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 • DE OVEREENKOMST
  • De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • Indien de Consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bamboo Import Europe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang ontvangst van de aanvaarding niet door Bamboo Import Europe is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
  • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bamboo Import Europe passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Bamboo Import Europe voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Bamboo Import Europe daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • Bamboo Import Europe is gerechtigd om - binnen wettelijke kaders – te onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bamboo Import Europe op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Bamboo Import Europe gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • Bamboo Import Europe zal bij het Product of Dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen:
   • het bezoekadres van de vestiging van Bamboo Import Europe waar de Consument met klachten terecht kan;
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
   • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • de in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Bamboo Import Europe deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
   • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 • In geval van een duurtransactie, zijnde een Overeenkomst met betrekking tot een reeks van Producten en/of Diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid, is de bepaling in artikel 5.5 slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

 • HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

Herroepingsrecht bij Producten

 • Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door (i) de Consument of (ii) een vooraf door de Consument aangewezen en aan Bamboo Import Europe bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij/Zij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden. Bamboo Import Europe hanteert het uitgangspunt dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou doen. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan zoals omschreven in deze bepaling en anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Bamboo Import Europe hem/haar niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.
 • Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bamboo Import Europe retourneren conform de door Bamboo Import Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan Bamboo Import Europe. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, dient de Consument het Product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de Consument na afloop van de in dit artikel 6 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht en het Product niet aan Bamboo Import Europe heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht rust op de Consument.
 • Producten die op bestelling zijn gemaakt, gezaagd of anders bewerkt kunnen niet teruggenomen worden door Bamboo Import Europe, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Herroepingsrecht bij Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

 • De Consument kan een Overeenkomst betreffende het leveren van een Dienst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zonder opgave van redenen, ontbinden gedurende 14 kalenderdagen ingaande op de dag na de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Bamboo Import Europe bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitsluiting Herroepingsrecht

 • Bamboo Import Europe kan het Herroepingsrecht uitsluiten indien Bamboo Import Europe dit nadrukkelijk in het aanbod, althans tijdig vóór het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is, naast de in de wet genoemde gevallen, mogelijk in geval van:
  • volgens de specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bamboo Import Europe geen invloed heeft;
  • Producten die zijn gekocht tijdens een openbare veiling, waaronder wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Producten door Bamboo Import Europe worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de winnende bieder verplicht is de Producten af te nemen;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Producten;
  • Producten die na levering zijn beschadigd door de Consument;
  • Producten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken;
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Bamboo Import Europe de Overeenkomst is nagekomen; en/of
  • Producten waarvan niet kan worden aangetoond dat deze bij Bamboo Import Europe zijn gekocht door de Consument.

 

Kosten in geval van herroeping

 • De kosten voor het terugsturen van de Producten komen voor rekening van de Consument. Bamboo Import Europe neemt deze kosten niet voor haar rekening, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 • In geval van Herroeping door de Consument zal Bamboo Import Europe de betaalde prijs voor de Producten die worden geretourneerd, inclusief eventuele leveringskosten die in rekening zijn gebracht, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na Herroeping terugbetalen. Voorwaarde voor terugbetaling is dat de Producten reeds in goede orde en volledig terug ontvangen zijn door Bamboo Import Europe of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt, tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Bamboo Import Europe niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.
 • PRIJS
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  • In afwijking van artikel 7.1 kan Bamboo Import Europe Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bamboo Import Europe geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. In dit geval heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Bamboo Import Europe dit bedongen heeft en:
   • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 • De in het aanbod van Producten en/of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Bamboo Import Europe geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Bamboo Import Europe niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • BETALING
  • Tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 kalenderdagen na de levering van het Product. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt de betalingstermijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
  • Bamboo Import Europe is gerechtigd van de Consument een aanbetaling van ten hoogste de helft van de prijs te verlangen. De uitvoering van de Overeenkomst zal pas aanvangen nadat Bamboo Import Europe de aanbetaling heeft ontvangen.
  • De Consument is gehouden de betaling volledig te voldoen, tenzij Partijen overeengekomen zijn dat de Consument in termijnen mag betalen. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Consument betalen volgens de overeengekomen termijnen en percentages.
  • De Consument is gehouden om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bamboo Import Europe te melden.
  • Indien de Consument niet, of niet tijdig, aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Bamboo Import Europe kosteloos een betalingsherinnering verzenden aan de Consument waarin de Consument gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van 14 kalenderdagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen de termijn zoals opgenomen in de betalingsherinnering, is de Consument over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Bamboo Import Europe gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: (a) 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500 met een minimum van EUR 40; (b) 10% over de daaropvolgende EUR 2.500; en (c) 5% over de volgende EUR 5.000. Bamboo Import Europe kan in het voordeel van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  • Bamboo Import Europe is gerechtigd het Product onder zich te houden of terug te vorderen als de Consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding of terugvordering niet rechtvaardigt.

 • LEVERING EN UITVOERING
  • Bamboo Import Europe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Bamboo Import Europe levert de Producten op het door de Consument kenbaar gemaakte afleveradres. De Producten zijn voor risico van de Consument van de aflevering af.
  • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4, zal Bamboo Import Europe de Producten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, afleveren, tenzij Partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en Bamboo Import Europe zal het bedrag dat de Consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. De Consument heeft geen recht op schadevergoeding.
  • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Bamboo Import Europe tot het moment van aflevering aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Bamboo Import Europe bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Bamboo Import Europe mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.

 • GARANTIE
  • Bamboo Import Europe staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • De door Bamboo Import Europe gegeven garanties komen te vervallen indien dit het gevolg is van verkeerd, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het Product en/of de Dienst door de Consument of indien het gebrek het gevolg is van veranderingen, reparaties of bewerkingen anderszins die de Consument of derden aan het Product en/of de Dienst hebben aangebracht. Bamboo Import Europe staat evenmin in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
  • Buiten de garantie vallen gebreken aan Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Bamboo Import Europe geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en de natuurlijke eigenschappen van het Product.
  • De garantie geldt niet indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bamboo Import Europe en/of op de verpakking behandeld zijn en/of de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Bamboo Import Europe heeft de Consument geïnformeerd over de eigenschappen van de Producten en de Consument is ermee bekend dat bamboe een natuurproduct is. Bamboo Import Europe heeft op geen enkele wijze invloed op de natuurlijke eigenschappen van bamboe. De volgende situaties kunnen van invloed zijn op de Producten:
   • verticale scheuren kunnen/zullen ontstaan in bamboepalen. Net zoals hout gaat bamboe uitzetten of krimpen als er veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid optreden. Scheuren hebben echter geen effect op de structurele integriteit van de bamboe;
   • verkleuring van de Producten door zon, vocht of schimmels kunnen invloed hebben op bamboe. Door het natuurlijke materiaal wordt dit geassocieerd met buiten biologische Producten zoals bamboe; en/of
   • door het gebruik van natuurlijke materialen kunnen de afmetingen en kleuren afwijken van de opgegeven Productspecificaties en afbeeldingen.

Door het aangaan van de Overeenkomst aanvaardt de Consument (i) dat de natuurlijke eigenschappen invloed kunnen hebben op de te leveren Producten en (ii) dat voor deze gevallen geen beroep kan worden gedaan op de garantieregeling.

 • Een door Bamboo Import Europe, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Bamboo Import Europe kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Bamboo Import Europe schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van Bamboo Import Europe komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bamboo Import Europe is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 • DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  • De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en/of Diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en/of Diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem/haar zijn aangegaan; en
   • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Bamboo Import Europe voor zichzelf heeft bedongen.

 

 • Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 • KLACHTENREGELING
  • Bamboo Import Europe beschikt over een klachtenprocedure en handelt klachten af overeenkomstig deze klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is beschikbaar via de elektronische weg. Op verzoek van de Consument zal Bamboo Import Europe deze langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de Consument toesturen.
  • De Consument is gehouden klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of gebreken ten aanzien van het Product binnen 2 maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven met foto’s van de schade in te dienen bij Bamboo Import Europe.
  • Bij Bamboo Import Europe ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bamboo Import Europe binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Bamboo Import Europe. Partijen zullen zich inspannen om de klacht binnen een redelijke termijn, waarbij vier (4) weken geldt als een minimum, in onderling overleg op te lossen.
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Een klacht schort de verplichtingen van Bamboo Import Europe niet op, tenzij Bamboo Import Europe schriftelijk anders aangeeft.

 

 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bamboo Import Europe, zal zij naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.
 • PRIVACY EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
  • Indien Bamboo Import Europe persoonsgegevens verwerkt zal dit plaatsvinden in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacy beleid van Bamboo Import Europe is te vinden op https://bambooimport.com/privacy-beleid/.
 • GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  • Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, Overeenkomsten en nader tot stand gekomen afspraken tussen Bamboo Import Europe en de Consument waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de Consument zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland, maar wel in de Europese Unie heeft, geniet de Consument daarnaast bescherming van dwingende bepalingen van het land van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats.
  • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  • Alle geschillen in verband met aanbiedingen, orderbevestigingen, Overeenkomsten en nader tot stand gekomen afspraken tussen Bamboo Import Europe en de Consument, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam. De Consument heeft het recht gedurende een termijn van één maand nadat Bamboo Import Europe zich schriftelijk jegens de Consument op dit artikel heeft beroepen, om voor de beslechting van een geschil voor een volgens de wet bevoegde andere rechter te kiezen.

 

BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen)

 

Aan:

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederland


E-mail: info@bambooimport.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

- de verkoop van de volgende producten: [aanduiding Product]*

- de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

- de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij Producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Sign up for our Newsletter

Be the first to receive information about our latest products and exclusive offers.

Sign up for our newsletter and stay informed about the latest trends in sustainability and bamboo.