• checkmarkSklep internetowy recenzja z 4.9/5
 • checkmarkShowroom & Showground
 • checkmarkDostawa z magazynu
 • Oceniony na 4,9/5
 • Showroom & Showground
 • Dostawa z magazynu

Sklep internetowy recenzja z 4.9/5

Showroom & Showground

Dostawa z magazynu

Odbiór / Showroom?
Bamboo Import Logo

Bieżący numer strony

Ogólne warunki dla konsumentów (NL)
Ogólne pojęcia konsumenta (ENG)

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE BAMBOO IMPORT EUROPE B.V.

 • DEFINICJE

W niniejszych Ogólnych Warunkach, terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

Ogólne Warunki Handlowe: niniejsze warunki ogólne Bamboo Import Europe.

Bamboo Import EuropeBamboo Import Europe B.V.

Okres refleksji: Termin, w którym Konsument może skorzystać z jego
Prawo do odstąpienia od umowy.

Konsument: Każda osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej i zawiera Umowę z Bamboo Import Europe.

Usługa lub usługi: usługi świadczone przez Bamboo Import Europe na rzecz Konsumenta zgodnie z Umową.

Trwały nośnik danychoznacza wszelkie środki umożliwiające Konsumentowi lub Bamboo Import Europe przechowywanie informacji skierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający wgląd w przechowywane informacje w przyszłości oraz ich odtworzenie w niezmienionej postaci.

Prawo do odstąpienia od umowyoznacza możliwość odstąpienia przez Konsumenta od Umowy w okresie Cooling-Off.

Wzór formularza: udostępniony przez Bamboo Import Europe wzór formularza odstąpienia od umowy, który Konsument może wypełnić korzystając z Prawa do odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr I do niniejszych Ogólnych Warunków.

Umowaoznacza umowę zawartą pomiędzy Bamboo Import Europe a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży Produktów na odległość lub świadczenia Usług, w ramach której do momentu zawarcia umowy włącznie wykorzystywana jest wyłącznie lub wspólnie jedna lub więcej technik porozumiewania się na odległość lub umowę zawartą poza obszarem sprzedaży Bamboo Import Europe.

Strona lub stronyBamboo Import Europe i/lub Konsumenta.

Produkt lub produkty: towary dostarczone przez Bamboo Import Europe zgodnie z Umową.

 • TOŻSAMOŚĆ BAMBUSA IMPORT EUROPA

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Holandia

Tel.: +31 (0)251-313177

E-mail: info@bambooimport.com

Numer Izby Handlowej: 65249763

Btw-identificatienummer: NL8560.37.369.B01

 

 

 • ZASTOSOWANIE
  • Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez Bamboo Import Europe, do wszystkich Umów zawieranych pomiędzy Bamboo Import Europe a Konsumentem oraz do wszystkich zamówień składanych pomiędzy Bamboo Import Europe a Konsumentem.
  • Odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków są możliwe tylko wtedy, gdy zostaną one uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać w sposób dostępny na Trwałym Nośniku Danych. Od niniejszych Ogólnych Warunków nie można odstąpić na niekorzyść Konsumenta.
  • Inne warunki ogólne są niniejszym wyraźnie odrzucane przez Bamboo Import Europe.
  • Przed zawarciem Umowy Ogólne Warunki zostaną udostępnione Konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, Bamboo Import Europe przed zawarciem Umowy wskaże sposób, w jaki można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami w Bamboo Import Europe, a na żądanie Konsumenta Ogólne Warunki zostaną przesłane nieodpłatnie (drogą elektroniczną).
  • W przypadku zawarcia Umowy drogą elektroniczną, w odstępstwie od art. 3.4, a przed zawarciem Umowy, tekst niniejszych Ogólnych Warunków może zostać udostępniony Konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł go łatwo przechowywać na Trwałym Nośniku Danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem Umowy należy wskazać, gdzie można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami w formie elektronicznej oraz że na żądanie Konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie.
  • Jeżeli oprócz niniejszych ogólnych warunków obowiązują szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, to poprzednie ustępy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio, a Konsument w przypadku sprzeczności ogólnych warunków może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.
  • W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków a postanowieniami Umowy, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami.
  • Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest (lub zostanie uznane) za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części w dowolnym momencie, Umowa i niniejsze Ogólne Warunki pozostaną w mocy w pozostałym zakresie, a dane postanowienie zostanie niezwłocznie zastąpione we wzajemnych konsultacjach postanowieniem, które w jak największym stopniu zbliża się do sensu pierwotnego postanowienia.
  • Sytuacje nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach muszą być oceniane "w duchu" niniejszych Ogólnych Warunków.
  • Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub kilku postanowień niniejszych Ogólnych Warunków należy interpretować "w duchu" niniejszych Ogólnych Warunków.
  • Niniejsze warunki ogólne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie przez Bamboo Import Europe. Zmiany Ogólnych Warunków wchodzą w życie po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Konsumenta o zmianach. Zmiany stosuje się również do istniejących umów. Jeżeli Konsument nie chce przyjąć zmiany (zmian), może odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami art. 11 niniejszych Ogólnych Warunków.

 • OFERTA
  • Bamboo Import Europe składa ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta jest niezobowiązująca. Bamboo Import Europe ma prawo do zmiany i dostosowania oferty. Jeśli oferta jest ograniczona czasowo lub podlega warunkom, będzie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
  • Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych Produktów i/lub Usług, cenę oraz inne koszty ponoszone przez Konsumenta. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia właściwą ocenę oferty przez Konsumenta. Jeśli Bamboo Import Europe wykorzystuje zdjęcia, są one prawdziwymi obrazami oferowanych Produktów i/lub Usług. Oczywiste omyłki lub oczywiste błędy w ofercie nie są wiążące dla Bamboo Import Europe.
  • W zakresie, w jakim oferta zawiera zdjęcia i specyfikacje, są one orientacyjne i mają na celu jedynie przedstawienie ogólnego wyobrażenia o Produktach. Zdjęcia produktów mogą się różnić od Produktu znajdującego się w ofercie. Nie może to być powodem odszkodowania lub rozwiązania umowy.
  • Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla Konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

 • UMOWA
  • Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień art. 5.4, w momencie przyjęcia przez Konsumenta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
  • Jeżeli Konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, Bamboo Import Europe niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną otrzymanie przyjęcia oferty. Dopóki otrzymanie akceptacji nie zostanie potwierdzone przez Bamboo Import Europe, Konsument może odstąpić od Umowy.
  • W przypadku zawarcia Umowy drogą elektroniczną, Bamboo Import Europe podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przekazywania danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeżeli Konsument ma możliwość zapłaty elektronicznej, Bamboo Import Europe podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
  • Bamboo Import Europe ma prawo - w granicach prawa - badać, czy Konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy, a także wszystkie te fakty i czynniki, które mają znaczenie dla należytego zawarcia Umowy. Jeżeli na podstawie tego badania Bamboo Import Europe ma uzasadnione powody, aby nie przystąpić do Umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku albo do dołączenia szczególnych warunków jego realizacji.
  • Bamboo Import Europe przesyła Konsumentowi wraz z Produktem lub Usługą następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać w sposób dostępny na Trwałym Nośniku Danych:
   • adres siedziby oddziału Bamboo Import Europe, w którym Konsument może składać reklamacje;
   • warunki, na jakich oraz sposób, w jaki Konsument może skorzystać z Prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia Prawa odstąpienia od umowy;
   • informacje o gwarancjach i istniejących usługach posprzedażowych;
   • Dane, o których mowa w art. 4 ust. 2 OWU, chyba że Bamboo Import Europe przekazał Konsumentowi te dane jeszcze przed zawarciem Umowy;
   • wymagania dotyczące rozwiązania Umowy, jeżeli Umowa trwa dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

 

 • W przypadku transakcji długoterminowej, tj. Umowy dotyczącej serii Produktów i/lub Usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie, przepis art. 5.5 stosuje się tylko do pierwszej dostawy.
 • Każda Umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności danych Produktów.

 

 • PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku produktów

 • Przy zakupie Produktów, Konsument ma możliwość rozwiązania Umowy, bez podania przyczyn, w okresie 14 dni kalendarzowych. Okres na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu Produktu przez (i) Konsumenta lub (ii) przedstawiciela wyznaczonego przez Konsumenta i podanego do wiadomości Bamboo Import Europe.
 • W Okresie Karencji Konsument powinien ostrożnie obchodzić się z Produktem i jego opakowaniem. Rozpakowuje lub używa Produktu tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby móc ocenić, czy chce go zatrzymać. Bamboo Import Europe stosuje zasadę, że Konsument może obsługiwać i sprawdzać Produkt tylko w taki sposób, w jaki robiłby to w sklepie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem takiego sposobu obchodzenia się z Produktem, który wykracza poza dozwolone w rozumieniu niniejszego postanowienia i poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Jeżeli Produkt został uszkodzony na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nim przez Konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktu, jeżeli Bamboo Import Europe nie przekazał mu przed zawarciem Umowy lub w chwili jej zawarcia wszystkich wymaganych przez prawo informacji dotyczących Prawa odstąpienia od umowy.
 • W przypadku, gdy Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, powinien zwrócić Bamboo Import Europe Produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami przekazanymi przez Bamboo Import Europe.
 • Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować Bamboo Import Europe w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu. Konsument musi to zgłosić za pomocą Wzoru Formularza lub za pomocą innego środka komunikacji np. poczty elektronicznej. Po zgłoszeniu przez Konsumenta chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien zwrócić Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych. Konsument musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, na przykład za pomocą dowodu nadania.
 • Jeżeli po upływie terminów wymienionych w niniejszym artykule 6 Konsument nie zgłosił zamiaru skorzystania z Prawa do odstąpienia od umowy i nie zwrócił Produktu do Bamboo Import Europe, zakup uważa się za dokonany.
 • Ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania Prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Konsumencie.
 • Produkty, które zostały wykonane, przetarte lub w inny sposób przetworzone na zamówienie, nie mogą być odebrane przez Bamboo Import Europe, chyba że Strony uzgodniły inaczej.

Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku Usług i treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym

 • Konsument może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi oraz Umowę o dostarczanie treści cyfrowych nieprzekazanych na nośniku materialnym w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy, bez podania przyczyn.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument powinien zastosować się do rozsądnych i jasnych instrukcji udzielonych przez Bamboo Import Europe w momencie składania oferty i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 • Bamboo Import Europe może wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Bamboo Import Europe wyraźnie zaznaczył to w ofercie lub co najmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem Umowy. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy jest, oprócz przypadków przewidzianych prawem, możliwe w przypadku:
  • Produkty wytwarzane według specyfikacji Konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji podjętej przez Konsumenta, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
  • Produkty, które mają wyraźnie osobisty charakter;
  • Produkty, które nie mogą być zwrócone ze względu na ich charakter;
  • Produkty, które szybko się psują lub starzeją;
  • Produkty, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które Bamboo Import Europe nie ma wpływu;
  • Produkty zakupione na aukcji publicznej, przez którą rozumie się sposób sprzedaży, w którym Produkty są oferowane przez Bamboo Import Europe Konsumentowi, który uczestniczy lub ma możliwość osobistego uczestniczenia w aukcji, pod kierunkiem licytatora, a wygrywający licytację jest zobowiązany do zakupu Produktów;
  • Produkty, które po dostarczeniu zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi Produktami ze względu na ich charakter;
  • Produkty, które zostały uszkodzone przez Konsumenta po dostarczeniu;
  • Produkty, których dostarczanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem Okresu Odstąpienia od Umowy;
  • Konsument oświadczył, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez Bamboo Import Europe; i/lub
  • Produkty, co do których nie można udowodnić, że zostały zakupione od Bamboo Import Europe przez Konsumenta.

 

Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 • Koszty zwrotu Produktów ponosi Konsument. Bamboo Import Europe nie ponosi tych kosztów, chyba że Strony uzgodniły inaczej.
 • W przypadku Rezygnacji przez Konsumenta, Bamboo Import Europe zwróci cenę zapłaconą za zwrócone Produkty, w tym ewentualne koszty dostawy, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia Rezygnacji. Warunkiem zwrotu jest, aby Produkty zostały już zwrócone w całości i w dobrym stanie przez Bamboo Import Europe lub aby można było przedstawić rozstrzygający dowód ich całkowitego zwrotu. Zwrot kosztów nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zapłaty.
 • Jeżeli Konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, Bamboo Import Europe nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów za droższy sposób.
 • CENA
  • W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych Produktów i/lub Usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.
  • W odstępstwie od postanowień Artykułu 7.1, Bamboo Import Europe może oferować Produkty lub Usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i nad którymi Bamboo Import Europe nie ma kontroli, po cenach zmiennych. Te wahania oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami zalecanymi, są wymienione wraz z ofertą.
  • Podwyższenie cen w okresie 3 miesięcy od zawarcia Umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynika z przepisów ustawowych lub postanowień. W takim przypadku Konsument ma prawo do rozwiązania Umowy.
  • Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu Umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy Bamboo Import Europe je przewidział oraz:
   • wynikają one z przepisów ustawowych lub postanowień; lub
   • Konsument jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w dniu wejścia w życie podwyżki cen.

 

 • Ceny podane w ofercie Produktów i/lub Usług zawierają podatek VAT. Wszystkie ceny mogą ulec błędom w druku i maszynopisie. Bamboo Import Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki błędów w druku i składach. W przypadku błędnych wydruków lub błędów w druku, Bamboo Import Europe nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktu w nieprawidłowej cenie.
 • PŁATNOŚĆ
  • O ile nie ustalono inaczej w Umowie, kwoty należne od Konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia okresu ochłodzenia, o którym mowa w art. 6.1 niniejszych Ogólnych Warunków, a w przypadku braku okresu ochłodzenia - w ciągu 14 dni kalendarzowych od dostarczenia Produktu. W przypadku Umowy o świadczenie Usługi, termin płatności rozpoczyna się od dnia następnego po otrzymaniu przez Konsumenta potwierdzenia zawarcia Umowy.
  • Bamboo Import Europe ma prawo żądać od Konsumenta zadatku w wysokości nie większej niż połowa ceny. Realizacja Kontraktu nie rozpocznie się do momentu otrzymania przez Bamboo Import Europe zaliczki.
  • Konsument musi zapłacić w całości, chyba że Strony uzgodniły, że Konsument może zapłacić w ratach. Jeśli uzgodniono płatność w ratach, Konsument musi zapłacić zgodnie z ustalonymi ratami i procentami.
  • Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Bamboo Import Europe o wszelkich nieścisłościach w podanych lub wymienionych danych dotyczących płatności.
  • Jeżeli Konsument nie wywiąże się lub nie wywiąże się w terminie z obowiązku (obowiązków) zapłaty, Bamboo Import Europe prześle nieodpłatnie Konsumentowi upomnienie o zapłatę, dając mu możliwość wywiązania się z obowiązku (obowiązków) zapłaty w terminie 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w upomnieniu, Konsument zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych od należnej kwoty, a Bamboo Import Europe ma prawo do naliczenia pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty poboru wynoszą maksymalnie: a) 15% dla zaległych kwot do 2 500 EUR, przy czym minimalna kwota wynosi 40 EUR; b) 10% dla kolejnych 2 500 EUR; oraz c) 5% dla kolejnych 5 000 EUR. Bamboo Import Europe może odstąpić od wymienionych kwot i procentów na korzyść Konsumenta.
  • Bamboo Import Europe ma prawo do zatrzymania lub odebrania Produktu, jeżeli Konsument zwleka z wykonaniem wymagalnego zobowiązania, chyba że zwłoka nie uzasadnia takiego zatrzymania lub odebrania.

 • DOSTAWA I REALIZACJA
  • Bamboo Import Europe dołoży najwyższej staranności przy odbiorze i realizacji Kontraktu.
  • Bamboo Import Europe dostarcza Produkty na adres dostawy podany przez Konsumenta. Od momentu dostarczenia Produkty są na ryzyko Konsumenta.
  • Z zastrzeżeniem postanowień art. 9.4, Bamboo Import Europe dostarczy Produkty z należytą starannością, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin dostawy. Jeżeli dostawa uległa opóźnieniu lub zamówienie nie może być zrealizowane w ogóle lub tylko w części, Konsument zostanie o tym poinformowany w terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia. W takim przypadku Konsument ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od Umowy, a Bamboo Import Europe zwróci wpłaconą przez Konsumenta kwotę w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odszkodowania za szkody.
  • Wszystkie terminy dostaw są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z podanych terminów dostawy. Przekroczenie terminu nie daje Konsumentowi prawa do odszkodowania.
  • Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty Produktów ponosi Bamboo Import Europe do momentu dostarczenia ich Konsumentowi lub przedstawicielowi wyznaczonemu wcześniej i podanemu do wiadomości Bamboo Import Europe, chyba że wyraźnie ustalono inaczej.
  • Bamboo Import Europe może, o ile poinformował o tym Konsumenta przed zawarciem Umowy, odmówić realizacji zamówienia na wiele Produktów o innym terminie dostawy.

 • GWARANCJA
  • Bamboo Import Europe gwarantuje, że Produkty i/lub Usługi są zgodne z Umową, ze specyfikacją podaną w ofercie, z uzasadnionymi wymaganiami niezawodności i/lub obsługi oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi i/lub regulacjami rządowymi w dniu zawarcia Umowy.
  • Gwarancje udzielone przez Bamboo Import Europe tracą ważność, jeżeli wada jest wynikiem niewłaściwego, nieostrożnego lub niekompetentnego użytkowania Produktu i/lub Usługi przez Konsumenta lub jeżeli wada jest wynikiem zmian, napraw lub adaptacji w inny sposób dokonanych w Produkcie i/lub Usłudze przez Konsumenta lub osoby trzecie. Bamboo Import Europe nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku tych wad.
  • Gwarancja nie obejmuje wad Produktów powstałych w wyniku normalnego zużycia lub w wyniku uszkodzeń spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Bamboo Import Europe, w tym warunkami atmosferycznymi i naturalnymi właściwościami Produktu.
  • Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli dostarczone Produkty zostały wystawione na działanie nienormalnych warunków lub były obsługiwane w inny sposób nieostrożnie lub niezgodnie z instrukcjami Bamboo Import Europe i/lub były obsługiwane na opakowaniu i/lub nieodpowiedniość jest w całości lub częściowo wynikiem przepisów, które rząd ustanowił lub ustanowi w odniesieniu do charakteru lub jakości zastosowanych materiałów.
  • Bamboo Import Europe poinformowała Konsumenta o właściwościach Produktów, a Konsument ma świadomość, że bambus jest produktem naturalnym. Bamboo Import Europe nie ma żadnego wpływu na naturalne właściwości bambusa. Na Produkty mogą mieć wpływ następujące sytuacje:
   • W tyczkach bambusowych mogą/będą pojawiać się pionowe pęknięcia. Podobnie jak drewno, bambus rozszerza się lub kurczy pod wpływem zmian temperatury lub wilgotności. Pęknięcia nie mają jednak wpływu na integralność strukturalną bambusa;
   • odbarwienie Produktów spowodowane działaniem słońca, wilgoci lub pleśni może mieć wpływ na bambus. Ze względu na swój naturalny materiał, jest to związane z Produktami poza ciałem, takimi jak bambus; i/lub
   • Ze względu na zastosowanie naturalnych materiałów, wymiary i kolory mogą się różnić od tych przedstawionych w specyfikacji produktu i na ilustracjach.

Zawierając Umowę, Konsument akceptuje (i) że naturalne właściwości mogą mieć wpływ na dostarczane Produkty oraz (ii) że w tych przypadkach nie można powoływać się na system gwarancyjny.

 • Gwarancja udzielona przez Bamboo Import Europe, producenta lub importera nie wpływa na uprawnienia i roszczenia prawne, z których Konsument może skorzystać wobec Bamboo Import Europe na podstawie Umowy.
 • Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone Produkty należy zgłosić pisemnie do Bamboo Import Europe w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 • Okres gwarancji Bamboo Import Europe odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednakże Bamboo Import Europe nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność Produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez Konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użycia lub zastosowania Produktów.
 • CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
  • Konsument może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony, przewidującą regularne dostarczanie Produktów i/lub Usług w każdym czasie, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia oraz okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
  • Konsument może wypowiedzieć umowę na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania Produktów i/lub Usług, w każdym czasie po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na czas określony z zachowaniem ustalonych zasad wypowiedzenia i z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.
  • Konsument może zawierać umowy wymienione w poprzednich punktach:
   • w dowolnym momencie i nie jest ograniczone do rozwiązania w określonym czasie lub w określonym okresie;
   • co najmniej w taki sam sposób, w jaki zostały one przez niego zawarte; oraz
   • zawsze kończą się z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przewidziała dla siebie Bamboo Import Europe.

 

 • Jeżeli Umowa została zawarta na czas dłuższy niż rok, Konsument może ją wypowiedzieć w każdym czasie po upływie roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego do jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość nakazują inaczej.
 • MECHANIZM SKARG
  • Bamboo Import Europe posiada procedurę składania skarg i rozpatruje skargi zgodnie z tą procedurą. Niniejsza procedura składania skarg jest dostępna w formie elektronicznej. Na wniosek Konsumenta Bamboo Import Europe prześle go drogą elektroniczną lub w inny sposób nieodpłatnie Konsumentowi.
  • Konsument zobowiązany jest do składania reklamacji dotyczących wykonania Umowy lub wad Produktu do Bamboo Import Europe w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia przez Konsumenta wad, w pełni i czytelnie opisanych wraz ze zdjęciami uszkodzeń.
  • Odpowiedzi na reklamacje złożone do Bamboo Import Europe udziela się w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty ich otrzymania. Jeżeli przewiduje się, że reklamacja będzie wymagała dłuższego czasu rozpatrzenia, Bamboo Import Europe udziela odpowiedzi w terminie 14 dni kalendarzowych z zawiadomieniem o przyjęciu reklamacji i wskazaniem, kiedy Konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
  • W przypadku reklamacji Konsument powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do Bamboo Import Europe. Strony dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać skargę za obopólną zgodą w rozsądnym terminie, z czego cztery (4) tygodnie uważa się za minimum.
  • Jeżeli reklamacja nie może być rozwiązana w ramach wzajemnych konsultacji, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.
  • Reklamacja nie zawiesza obowiązków Bamboo Import Europe, chyba że Bamboo Import Europe wskaże inaczej na piśmie.

 

 • W przypadku, gdy Bamboo Import Europe uzna reklamację za uzasadnioną, według swojego wyboru dokona bezpłatnej wymiany lub naprawy dostarczonych Produktów.
 • PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • Jeżeli Bamboo Import Europe przetwarza dane osobowe, odbywa się to zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Polityka prywatności firmy Bamboo Import Europe znajduje się pod adresem https://bambooimport.com/privacy-beleid/.
 • SPORY I PRAWO WŁAŚCIWE
  • Wszystkie oferty, potwierdzenia zamówień, Umowy i dalsze porozumienia zawarte pomiędzy Bamboo Import Europe a Konsumentem, do których zastosowanie mają Ogólne Warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Jeżeli Konsument ma stałe miejsce zamieszkania lub pobytu poza Holandią, ale na terenie Unii Europejskiej, Konsumenta chronią również bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju jego stałego miejsca zamieszkania lub pobytu.
  • Konwencja wiedeńska o sprzedaży nie ma zastosowania.
  • Wszelkie spory związane z ofertami, potwierdzeniami zamówień, Umowami i dalszymi ustaleniami poczynionymi pomiędzy Bamboo Import Europe a Konsumentem, będą rozpatrywane wyłącznie przez Sąd w Amsterdamie. Konsument ma prawo, w okresie jednego miesiąca od powołania się przez Bamboo Import Europe na ten artykuł na piśmie wobec Konsumenta, do wyboru innego prawnie właściwego sądu dla rozstrzygnięcia sporu.

 

ZAŁĄCZNIK I: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(wypełnij i zwróć ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia/anulowania Umowy)

 

Do:

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Holandia

E-mail: info@bambooimport.com

 

Ja/My* niniejszym informuję, że zdecydowałem/liśmy* o rozwiązaniu naszej umowy z dniem

- sprzedaż następujących produktów: [oznaczenie produktu]*.

- dostarczenie następujących treści cyfrowych: [oznaczenie treści cyfrowych]*.

- świadczenie następującej usługi: [opis usługi]*,

odwołany/odwołana*.

Zamówione w dniu*/otrzymane w dniu* [data zamówienia dla usług lub data otrzymania dla Produktów].

[Nazwa konsumenta (konsumentów)]

[Adres(y) konsumenta(ów)]

[Podpis konsumenta(-ów)] (tylko w przypadku zgłoszenia niniejszego formularza w formie papierowej)

 

*Wyciągnij to, co nie ma zastosowania lub wypełnij to, co ma zastosowanie.

 

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE BAMBOO IMPORT EUROPE B.V.

 • DEFINICJE

W niniejszych Warunkach Ogólnych wymienione poniżej terminy i wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa: umowa zawarta pomiędzy Bamboo Import Europe a Klientem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży Produktów na odległość lub świadczenia Usług, przy czym do momentu zawarcia umowy, na zasadzie wyłączności lub współkorzystania, wykorzystywany jest jeden lub więcej środków porozumiewania się na odległość lub umowa zawierana jest poza przestrzenią sprzedażową Bamboo Import Europe.

Bamboo Import EuropeBamboo Import Europe B.V.

Klient: każda osoba fizyczna, która nie działa w ramach zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera Umowę z Bamboo Import Europe.

Trwały nośnik danych: wszelkie środki umożliwiające Klientowi lub Bamboo Import Europe przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający w przyszłości zapoznanie się z nimi oraz niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.

Warunki ogólne: niniejsze warunki ogólne Bamboo Import Europe.

Wzór formularza: udostępniony przez Bamboo Import Europe wzór formularza odstąpienia od umowy, który Klient może wypełnić, korzystając z Prawa do odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku I do niniejszych Ogólnych Warunków.

Strona lub stronyBamboo Import Europe i Zamawiającego.

Produkt lub produkty: towary dostarczone przez/lub Bamboo Import Europe zgodnie z Umową.

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez Klienta od Umowy w Okresie Odstąpienia.

Usługa lub usługi: usługi świadczone przez Bamboo Import Europe na rzecz Klienta zgodnie z Umową.

Okres wycofania: termin, w którym Klient może skorzystać z Prawa Odstąpienia od Umowy.

 • TOŻSAMOŚĆ BAMBUSA IMPORT EUROPA

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Niderlandy

Tel.: +31 (0)251-313177

E-mail: info@bambooimport.com

Numer KvK: 65249763

Numer identyfikacyjny VAT: NL8560.37.369.B01

 

 • ZASTOSOWANIE
  • Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty złożonej przez Bamboo Import Europe, do wszystkich Umów zawartych pomiędzy Bamboo Import Europe a Klientem oraz do wszystkich zamówień pomiędzy Bamboo Import Europe a Klientem.
  • Odstępstwa od niniejszych Warunków Ogólnych są możliwe tylko wtedy, gdy odstępstwa te zostaną uzgodnione pisemnie pomiędzy Stronami lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez Klienta w dostępny sposób na Trwałym Nośniku Danych. Od niniejszych Ogólnych Warunków nie można odstąpić na niekorzyść Klienta.
  • Inne warunki ogólne są niniejszym wyraźnie odrzucane przez Bamboo Import Europe.
  • Przed zawarciem Umowy Ogólne Warunki zostaną udostępnione Klientowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe przed zawarciem Umowy, Bamboo Import Europe wskaże, w jaki sposób i gdzie Klient może znaleźć i zapoznać się z Warunkami Ogólnymi. Na życzenie Klienta Ogólne Warunki zostaną przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób i nieodpłatnie.
  • W przypadku zawarcia Umowy drogą elektroniczną, w odstępstwie od pkt 3.4, a przed zawarciem Umowy, tekst niniejszych Ogólnych Warunków może być udostępniony Klientowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł go łatwo przechowywać na Trwałym Nośniku Danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe przed zawarciem Umowy, zostanie wskazane, gdzie można znaleźć i przeglądać Ogólne Warunki w formie elektronicznej oraz że na żądanie Klienta Ogólne Warunki zostaną przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób i nieodpłatnie.
  • W przypadku, gdy oprócz niniejszych Ogólnych Warunków obowiązują szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, poprzednie ustępy niniejszej klauzuli stosuje się odpowiednio, a Klient w przypadku sprzecznych ogólnych warunków może zawsze powoływać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.
  • W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków a postanowieniami Umowy, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami.
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Ogólnych zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób niewykonalne (w całości lub w części), (i) takie niezgodne z prawem, nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, oraz (ii) dane postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które w możliwie największym stopniu odzwierciedla intencje niezgodnego z prawem, nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia.
  • Wszelkie sytuacje nieobjęte niniejszymi Ogólnymi Warunkami muszą być oceniane "w duchu" niniejszych Ogólnych Warunków.
  • Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub kilku postanowień niniejszych Ogólnych Warunków należy interpretować "w duchu" niniejszych Ogólnych Warunków.
  • Niniejsze Warunki ogólne mogą być zmienione przez Bamboo Import Europe w dowolnym momencie. Zmiany Ogólnych Warunków wchodzą w życie po upływie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient został powiadomiony o zmianach. Zmiany stosuje się również do istniejących umów. Jeżeli Klient nie chce przyjąć zmiany (zmian), może wypowiedzieć Umowę zgodnie z postanowieniami punktu 11 niniejszych Ogólnych Warunków.
  • Jest to tłumaczenie holenderskiej wersji Warunków ogólnych Bamboo Import Europe. Tekst holenderski niniejszych Ogólnych Warunków jest zawsze obowiązujący.

 • OFERTA
  • Bamboo Import Europe składa ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta jest niezobowiązująca. Bamboo Import Europe ma prawo do zmiany i uzupełnienia oferty. Jeśli oferta ma ograniczoną ważność lub jest uzależniona od warunków, będzie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
  • Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych Produktów i/lub Usług, cenę oraz inne koszty ponoszone przez Klienta. Opis jest na tyle szczegółowy, że umożliwia właściwą ocenę oferty przez Zamawiającego. Jeśli Bamboo Import Europe wykorzystuje zdjęcia, stanowią one prawdziwe odzwierciedlenie oferowanych Produktów i/lub Usług. Bamboo Import Europe nie jest związany oczywistymi błędami lub pomyłkami w ofercie.
  • W zakresie, w jakim oferta zawiera zdjęcia i specyfikacje, są one orientacyjne i mają na celu wyłącznie ogólne wrażenie dotyczące Produktów. Zdjęcia produktów mogą się różnić od rzeczywistego Produktu w ofercie. Nie może to być powodem do odszkodowania lub rozwiązania Umowy.
  • Każda oferta zawiera takie informacje w celu wyjaśnienia praw i obowiązków Klienta związanych z przyjęciem oferty.

 • UMOWA
  • Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.4, w momencie przyjęcia przez Klienta oferty i spełnienia określonych w niej warunków.
  • Jeżeli Klient przyjął ofertę drogą elektroniczną, Bamboo Import Europe niezwłocznie potwierdza otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie akceptacji nie zostanie potwierdzone przez Bamboo Import Europe, Klient może wypowiedzieć Umowę.
  • W przypadku zawarcia Umowy drogą elektroniczną, Bamboo Import Europe podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznej transmisji danych oraz zapewnia bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli Klient ma możliwość zapłaty elektronicznej, Bamboo Import Europe będzie przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa w tym zakresie.
  • Bamboo Import Europe ma prawo zbadać - w ramach przepisów prawa - czy Klient może wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z Umowy, a także wszystkie te fakty i okoliczności, które są ważne dla odpowiedzialnego zawarcia Umowy. Jeżeli w oparciu o to badanie Bamboo Import Europe będzie miał uzasadnione powody, aby nie zawrzeć Umowy, Bamboo Import Europe będzie uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku lub dołączenia szczególnych warunków jego realizacji.
  • Bamboo Import Europe przesyła Klientowi następujące informacje dotyczące Produktu lub Usługi w formie pisemnej lub w taki sposób, aby Klient mógł je przechowywać w dostępny sposób na Trwałym Nośniku Danych:
   • adres siedziby Bamboo Import Europe, pod którym Klient może składać reklamacje, jeśli taka sytuacja ma miejsce;
   • warunki, na jakich oraz sposób, w jaki Klient może skorzystać z Prawa Odstąpienia od Umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia Prawa Odstąpienia od Umowy;
   • informacje o gwarancjach i istniejącym serwisie posprzedażowym;
   • dane zawarte w punkcie 4.2 niniejszych Warunków Ogólnych, chyba że Bamboo Import Europe przekazał już te dane Klientowi przed zawarciem Umowy;
   • wymagania dotyczące rozwiązania Umowy, jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub na czas nieokreślony.

 

 • W przypadku transakcji o charakterze świadczenia ciągłego, będącej Umową dotyczącą serii Produktów i/lub Usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie, postanowienie klauzuli 5.5 ma zastosowanie jedynie do pierwszej dostawy.
 • Każda Umowa jest zawierana pod warunkiem zawieszającym wystarczającej dostępności danych Produktów.
 • PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku produktów

 • W okresie 14 dni kalendarzowych od zakupu Produktu, Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn. Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu Produktu przez (i) Klienta lub (ii) przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez Klienta i przekazanego do Bamboo Import Europe.
 • W okresie Odstąpienia od umowy Klient powinien obchodzić się z Produktem i jego opakowaniem z należytą starannością. Powinien on rozpakować lub używać Produktu tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby móc ocenić, czy chce zatrzymać Produkt. Bamboo Import Europe stosuje zasadę, że Klient może obsługiwać i sprawdzać Produkt tylko w taki sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem obchodzenia się z nim w sposób wykraczający poza dozwolony, opisany w niniejszym postanowieniu, i inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Jeżeli Produkt zostanie uszkodzony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim przez Klienta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktu, jeżeli Bamboo Import Europe nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o Prawie do Odstąpienia od Umowy przed lub w chwili zawarcia Umowy.
 • Jeśli Klient skorzysta z Prawa do odstąpienia od umowy, powinien zwrócić Produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu do Bamboo Import Europe zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez Bamboo Import Europe.
 • W przypadku, gdy Klient chce skorzystać z Prawa do odstąpienia od umowy, musi powiadomić o tym Bamboo Import Europe w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania Produktu. Klient musi powiadomić Bamboo Import Europe o tym fakcie za pomocą Formularza Wzorcowego lub za pomocą innego środka komunikacji, np. poczty elektronicznej. Po złożeniu przez Klienta zawiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić Produkt do Bamboo Import Europe w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient musi udowodnić, że dostarczony towar został zwrócony w terminie, na przykład za pomocą dowodu nadania.
 • Jeżeli po upływie terminów określonych w niniejszym punkcie 6 Klient nie zaznaczył, że chce skorzystać z Prawa odstąpienia od umowy i nie zwrócił Produktu do Bamboo Import Europe, zakup Produktu/ów staje się faktem.
 • Ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania Prawa Odstąpienia spoczywa na Kliencie.
 • Produkty wykonane na zamówienie, przetarte lub w inny sposób przetworzone nie mogą być zwrócone do Bamboo Import Europe, chyba że Strony uzgodniły inaczej.

Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku Usług i treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym

 • W terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy, Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług i/lub Umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, bez podawania przyczyn.
 • Aby skorzystać z Prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien zastosować się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez Bamboo Import Europe w momencie składania oferty i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 • Bamboo Import Europe ma prawo do wyłączenia Prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli (i) Bamboo Import Europe wyraźnie określiła to w ofercie lub (ii) Bamboo Import Europe w odpowiednim czasie poinformowała o tym Klienta przed zawarciem Umowy. Oprócz zdarzeń określonych przepisami prawa, wyłączenie Prawa odstąpienia od umowy jest możliwe w przypadku:
  • Produkty wytwarzane według specyfikacji Zamawiającego, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Zamawiającego, lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
  • Produkty, które mają wyraźnie osobisty charakter;
  • Produkty, które nie mogą być zwrócone ze względu na ich charakter;
  • Produkty, które szybko się psują lub starzeją;
  • Produkty, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które Bamboo Import Europe nie ma wpływu;
  • Produkty zakupione na aukcji publicznej, przez którą rozumie się metodę sprzedaży, w której Produkty są oferowane przez Bamboo Import Europe Klientowi, który uczestniczy lub ma możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, pod opieką aukcjonera, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu Produktów;
  • Produkty, które po dostarczeniu są ze swej natury nieodwołalnie zmieszane z innymi Produktami;
  • Produkty, które zostały uszkodzone przez Klienta po dostawie;
  • Produkty, których dostawa rozpoczęła się przed upływem Okresu Odstąpienia od Umowy, takie za wyraźną zgodą Klienta;
  • Produkty, w stosunku do których Klient złożył oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wypowiedzenia Umowy po wypełnieniu przez Bamboo Import Europe zobowiązań wynikających z Umowy; i/lub
  • Produkty, co do których nie można udowodnić, że zostały zakupione przez Klienta od Bamboo Import Europe.

 

Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

 • Koszty zwrotu Produktów ponosi Klient. Bamboo Import Europe nie ponosi tych kosztów, chyba że Strony postanowią inaczej.
 • W przypadku, gdy Klient powołuje się na Prawo do odstąpienia od umowy, Bamboo Import Europe zwróci cenę zapłaconą za zwrócone Produkty, w tym wszelkie koszty dostawy, które mogły zostać naliczone, tak szybko, jak to będzie możliwe i nie później niż 14 dni kalendarzowych od odstąpienia od umowy. Warunkiem zwrotu jest otrzymanie przez Bamboo Import Europe Produktów w dobrym stanie lub dostarczenie przez Klienta rozstrzygającego dowodu całkowitego zwrotu. Zwrot środków następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zapłaty.
 • Jeżeli Klient wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza dostawa standardowa, Bamboo Import Europe nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów za droższy sposób.
 • CENA
  • W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych Produktów i/lub Usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.
  • Niezależnie od punktu 7.1, Bamboo Import Europe może oferować Produkty lub Usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które Bamboo Import Europe nie ma wpływu. W ofercie należy zaznaczyć, że cena podlega wahaniom oraz, że cena wymieniona w ofercie jest ceną docelową.
  • Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia Umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z ustawowych przepisów i/lub regulacji. W takim przypadku Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy.
  • Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu Umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy Bamboo Import Europe to zastrzegł i:
   • wynikają one z ustawowych przepisów prawa i/lub regulacji; lub
   • Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy od dnia wejścia w życie podwyżki cen.

 

 • Ceny wymienione w ofercie Produktów i/lub Usług zawierają podatek VAT. Wszystkie ceny mogą ulec błędom w druku i maszynopisie. Bamboo Import Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i/lub roszczenia wynikające z błędnych wydruków i błędów w druku. W przypadku błędnych wydruków i błędów w druku, Bamboo Import Europe nie jest zobowiązany do dostarczenia Produktu według błędnej ceny.

 

 • PŁATNOŚĆ
  • O ile nie uzgodniono inaczej w Umowie, kwoty należne od Klienta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni kalendarzowych po rozpoczęciu Okresu Odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie 6.1 niniejszych Warunków Ogólnych, lub w przypadku braku Okresu Odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych po dostarczeniu Produktu. W przypadku Umowy o świadczenie Usług, termin płatności rozpoczyna się od dnia następnego po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy.
  • Bamboo Import Europe ma prawo żądać od Klienta zaliczki w wysokości nie większej niż połowa ceny. Umowa nie zostanie wykonana przez Bamboo Import Europe do czasu otrzymania zaliczki.
  • Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny w całości, chyba że Strony uzgodniły, że Klient może zapłacić w kilku ratach. Jeśli uzgodniono płatność w ratach, Klient zapłaci cenę zgodnie z uzgodnionymi ratami i procentami.
  • Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Bamboo Import Europe wszelkich nieścisłości w dostarczonych lub podanych danych dotyczących płatności.
  • Jeżeli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych lub nie wywiąże się z nich w terminie, Bamboo Import Europe wyśle Klientowi bezpłatne przypomnienie o płatności, dając Klientowi możliwość wywiązania się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, Klientowi należą się odsetki ustawowe od należnej kwoty, a Bamboo Import Europe ma prawo do naliczenia wszelkich poniesionych przez siebie pozasądowych kosztów windykacji. Te koszty poboru wynoszą maksymalnie: a) 15% od zaległych kwot do 2 500 EUR, przy czym minimalna kwota wynosi 40 EUR; b) 10% od kolejnych 2 500 EUR; oraz c) 5% od kolejnych 5 000 EUR. Bamboo Import Europe może odstąpić od wyżej wymienionych kwot i procentów na korzyść Klienta.
  • Bamboo Import Europe ma prawo do zatrzymania lub odzyskania Produktu, jeśli Klient nie wywiąże się z wymagalnego zobowiązania, chyba że uchybienie nie uzasadnia takiego zatrzymania lub odzyskania.
 • DOSTAWA I WYKONANIE
  • Bamboo Import Europe dokłada najwyższej staranności przy przyjmowaniu i wykonywaniu Umowy.
  • Bamboo Import Europe dostarcza Produkty na adres dostawy podany przez Klienta. Od momentu dostawy Produkty są na ryzyko Klienta.
  • Z zastrzeżeniem punktu 9.4, Bamboo Import Europe dostarczy Produkty tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie później niż 30 dni kalendarzowych po zawarciu Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin dostawy. W przypadku opóźnienia dostawy, braku możliwości realizacji zamówienia lub możliwości realizacji tylko w części, Klient zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo do bezpłatnego rozwiązania Umowy, a Bamboo Import Europe zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozwiązania Umowy. Klientowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.
  • Wszystkie terminy dostaw są orientacyjne. Klient nie może wywodzić żadnych praw z podanych terminów dostaw. Przekroczenie terminu dostawy nie daje Klientowi prawa do odszkodowania.
  • Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty Produktów spoczywa na Bamboo Import Europe do momentu dostarczenia ich do Klienta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez Klienta i przekazanego Bamboo Import Europe, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
  • Bamboo Import Europe może odmówić realizacji zamówienia na wiele Produktów z innym terminem dostawy, o ile poinformuje o tym Klienta przed zawarciem Umowy.

 

 • GWARANCJA
  • Bamboo Import Europe oświadcza i gwarantuje, że Produkty i/lub Usługi są zgodne z Umową, ze specyfikacją podaną w ofercie, z uzasadnionymi wymogami przydatności i solidności oraz z obowiązującymi w dniu zawarcia Umowy przepisami prawa i/lub regulacjami.
  • Gwarancja udzielona przez Bamboo Import Europe przestaje obowiązywać, jeśli wada jest wynikiem nieprawidłowego, nieostrożnego lub nieumiejętnego korzystania z Produktu i/lub Usługi przez Klienta lub jeśli wada jest wynikiem zmian, napraw lub innych adaptacji Produktu i/lub Usługi dokonanych przez Klienta lub osoby trzecie. Bamboo Import Europe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z tych wad.
  • Gwarancja nie obejmuje wad Produktów spowodowanych normalnym zużyciem lub wynikających z uszkodzenia będącego wynikiem okoliczności niezależnych od Bamboo Import Europe, w tym warunków atmosferycznych i naturalnych właściwości Produktu.
  • Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli dostarczone Produkty zostały wystawione na działanie nienormalnych warunków lub były obsługiwane w inny sposób, niedbale lub niezgodnie z instrukcjami Bamboo Import Europe i/lub instrukcjami dotyczącymi opakowania, i/lub wadliwość jest w całości lub częściowo wynikiem przepisów ustawowych i/lub regulacji, które zostały lub zostaną nałożone na charakter lub jakość użytych materiałów.
  • Bamboo Import Europe poinformował Klienta o właściwościach Produktów i Klient jest świadomy, że bambus jest produktem naturalnym. Bamboo Import Europe w żaden sposób nie wpływa na naturalne właściwości bambusa. Na Produkty mogą mieć wpływ następujące zjawiska:
   • W tyczkach bambusowych mogą/będą pojawiać się pionowe pęknięcia. Podobnie jak drewno, bambus rozszerza się lub kurczy pod wpływem zmian temperatury lub wilgotności. Pęknięcia nie mają jednak wpływu na integralność strukturalną bambusa;
   • Odbarwienie Produktów spowodowane słońcem, wilgocią lub pleśnią może mieć wpływ na bambus. Ze względu na naturalny materiał, kojarzy się to z produktami ekologicznymi do użytku zewnętrznego, takimi jak bambus; i/lub
   • Ze względu na użycie naturalnych materiałów, rozmiar i kolor mogą się różnić od specyfikacji i ilustracji Produktu.

Zawierając Umowę, Klient akceptuje (i) że naturalne właściwości mogą wpływać na Produkty oraz (ii) że w przypadku tych zdarzeń nie można powoływać się na gwarancję.

 • Gwarancja udzielona przez Bamboo Import Europe, producenta lub importera nie wpływa na uprawnienia i roszczenia prawne, jakie mogą przysługiwać Klientowi wobec Bamboo Import Europe z tytułu Umowy.
 • Wszelkie wady lub nieprawidłowe dostarczone Produkty należy zgłosić pisemnie do Bamboo Import Europe w ciągu 2 miesięcy od dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w nowym stanie.
 • Okres gwarancji Bamboo Import Europe odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednakże Bamboo Import Europe nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność Produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez Klienta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące wykorzystania lub zastosowania Produktów.
 • OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
  • Klient może wypowiedzieć Umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która przewiduje regularne dostawy Produktów i/lub Usług, w każdym czasie, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
  • Klient może wypowiedzieć Umowę zawartą na czas określony i przewidującą regularne dostawy Produktów i/lub Usług, w każdym czasie na koniec ustalonego terminu, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.

 

 • Klient może wypowiedzieć umowy wymienione w poprzednich punktach niniejszej klauzuli:
  • w każdym czasie i nie ogranicza się do rozwiązania w określonym czasie lub w określonym okresie;
  • co najmniej w taki sam sposób, w jaki zostały one przez niego zawarte; oraz
  • zawsze z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki przewidziała dla siebie Bamboo Import Europe.

 

 • Jeżeli Umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok, Klient może ją wypowiedzieć w każdym czasie po upływie roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu Umowy przed upływem uzgodnionego okresu.
 • PROCEDURA SKŁADANIA SKARG
  • Bamboo Import Europe posiada procedurę składania skarg i rozpatruje je zgodnie z tą procedurą. Procedura składania skarg jest dostępna w formie elektronicznej. Na życzenie Klienta Bamboo Import Europe prześle Klientowi drogą elektroniczną lub w inny sposób i bezpłatnie procedurę reklamacyjną.
  • Klient musi złożyć reklamacje dotyczące wykonania Umowy lub wad Produktu do Bamboo Import Europe w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia wad, w sposób kompletny i jasno opisany, łącznie ze zdjęciami poszczególnych uszkodzeń.
  • Odpowiedzi na reklamacje złożone do Bamboo Import Europe udzielane są w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrzenia, Bamboo Import Europe udziela odpowiedzi w terminie 14 dni kalendarzowych z potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy Klient może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
  • W przypadku reklamacji Klient musi najpierw zwrócić się do Bamboo Import Europe. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć skargę we wzajemnych konsultacjach w rozsądnym terminie, przy czym cztery (4) tygodnie uważa się za minimum.
  • Jeżeli reklamacja nie może być rozwiązana w ramach wzajemnych konsultacji, powstaje spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporów.
  • Reklamacja nie zawiesza zobowiązań Bamboo Import Europe, chyba że Bamboo Import Europe wskaże inaczej na piśmie.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Bamboo Import Europe za uzasadnioną, to według swojego uznania wymieni ona lub naprawi bezpłatnie dostarczone Produkty.

 • PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • W przypadku, gdy Bamboo Import Europe przetwarza dane osobowe, odbywa się to zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Polityka prywatności firmy Bamboo Import Europe znajduje się na stronie https://bambooimport.com/privacy-beleid/.

 • PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA
  • Wszystkie oferty, potwierdzenia zamówień, Umowy i wszelkie inne ustalenia zawarte pomiędzy Bamboo Import Europe a Klientem, do których odnoszą się Warunki Ogólne, podlegają prawu Holandii. Jeżeli Klient ma swoje stałe miejsce zamieszkania poza Holandią, ale na terenie Unii Europejskiej, to Klienta chronią również wszelkie obowiązkowe prawa i przepisy kraju, w którym ma stałe miejsce zamieszkania.
  • Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

 

 • Wszelkie spory wynikające z lub w związku z ofertami, potwierdzeniami zamówień, Umowami i wszelkimi dalszymi ustaleniami zawartymi pomiędzy Bamboo Import Europe a Klientem, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie, w Holandii. W okresie jednego miesiąca od pisemnego powołania się przez Bamboo Import Europe na ten artykuł wobec klienta, klient ma prawo wybrać rozstrzygnięcie sporu przez inny sąd, który jest właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

ZAŁĄCZNIK I: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(wypełnij i zwróć ten formularz tylko w przypadku chęci rozwiązania Umowy)

 

Do:

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Niderlandy

E-mail: info@bambooimport.com

 

Niniejszym informuję/informujemy*, że zdecydowałem/zdecydowaliśmy* o rozwiązaniu naszej umowy z dniem

- zakup następujących produktów:

*.

- dostarczenie następujących treści cyfrowych: [opis treści cyfrowych]*.

- świadczenie następującej usługi: [opis usługi]*,

Zamówione w dniu*/otrzymane w dniu* [data zamówienia dla usług lub data otrzymania dla Produktów].

[Nazwa klienta/ów]

[Adres(y) klienta]

[Podpis Klienta(ów)] (tylko jeśli ten formularz jest dostarczany w formie papierowej)

 

*Kreślić to, co nie ma zastosowania lub wypełnić to, co ma zastosowanie.

 

ideal-logo
512px-Klarna_Płatności_BadgePay logo paypalKarta płatnicza Apple

Sprowadzenie jakości bambusa do Europy

Godziny otwarcia
Poniedziałek - piątek: 08:00-17:30 Niedzielny: 09:00-15:00

kliknij tutaj, aby poznać godziny otwarcia w dni wolne od pracy
Kompensacja CO2 za pomocą kredytów bambusowych
Ogólne Warunki Handlowe | Oświadczenie o prywatności i plikach cookie
Copyright © 2012 - 2022
szewron-dół
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram