• checkmarkWebshop anmeldt med 4.9/5
 • checkmarkShowroom & Showgarden
 • checkmarkLevering fra lager
 • Vurderet 4,9/5
 • Showroom & Showgarden
 • Levering fra lager

Webshop anmeldt med 4.9/5

Showroom & Showgarden

Levering fra lager

Afhentning / Showroom?
Generelle vilkår og betingelser for forbrugere (NL)
Generelle betingelser forbruger (ENG)

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BAMBOO IMPORT EUROPE B.V.

 • DEFINITIONER

I disse generelle vilkår og betingelser har de nedenfor anførte udtryk følgende betydninger:

Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkår og betingelser for Bamboo Import Europe.

Bamboo Import EuropeBamboo Import Europe B.V.

Tidsrum til eftertanke: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin
Fortrydelsesret.

Forbruger: Enhver fysisk person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en aftale med Bamboo Import Europe.

Tjeneste eller tjenester: tjenester, som Bamboo Import Europe leverer til forbrugeren i overensstemmelse med aftalen.

Holdbar databærerethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller Bamboo Import Europe at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham/hende, på en måde, der gør det muligt at konsultere og reproducere de lagrede oplysninger i fremtiden uden at ændre dem.

Fortrydelsesretbetyder forbrugerens mulighed for at fortryde aftalen inden for fortrydelsesperioden.

Model form: den standardfortrydelsesformular, som Bamboo Import Europe stiller til rådighed, og som en forbruger kan udfylde, når han/hun udøver sin fortrydelsesret, og som er indeholdt i bilag I til disse almindelige forretningsbetingelser.

Aftaleen aftale, der indgås mellem Bamboo Import Europe og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter eller levering af tjenesteydelser, hvor der til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås, gøres eksklusiv eller fælles brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker, eller en aftale, der indgås uden for Bamboo Import Europe's salgsområde.

Part eller parterBamboo Import Europe og/eller forbrugeren.

Produkt eller produkter: varer leveret af Bamboo Import Europe i overensstemmelse med aftalen.

 • IDENTITET AF BAMBUS IMPORT EUROPA

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederlandene

Tlf.: +31 (0)251-313177

E-mail: info@bambooimport.com

Handelskammerets nummer: 65249763

Btw-identificatienummer: NL8560.37.369.B01

 

 

 • ANVENDELIGHED
  • Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra Bamboo Import Europe, for alle kontrakter indgået mellem Bamboo Import Europe og forbrugeren og for alle ordrer afgivet mellem Bamboo Import Europe og forbrugeren.
  • Afvigelser fra disse generelle vilkår og betingelser er kun mulige, hvis disse afvigelser er aftalt skriftligt mellem parterne, eller på en sådan måde, at de kan gemmes af forbrugeren på en tilgængelig måde på en varig databærer. Disse generelle vilkår og betingelser kan ikke fraviges til skade for forbrugeren.
  • Andre generelle vilkår og betingelser afvises hermed udtrykkeligt af Bamboo Import Europe.
  • Forud for indgåelsen af en aftale skal de generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal Bamboo Import Europe inden aftalens indgåelse oplyse, hvordan de almindelige forretningsbetingelser kan ses hos Bamboo Import Europe, og de almindelige forretningsbetingelser skal sendes gratis (elektronisk) på forbrugerens anmodning.
  • Hvis aftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser, uanset artikel 3.4, og inden aftalen indgås, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden aftalen indgås, angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan ses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis.
  • Hvis der ud over disse generelle vilkår og betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder de foregående stykker i denne artikel tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham/hende.
  • I tilfælde af modstrid mellem bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser og bestemmelserne i aftalen har aftalens bestemmelser forrang for de generelle vilkår og betingelser.
  • Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt er (eller erklæres) helt eller delvist ugyldige eller ugyldige, forbliver aftalen og disse generelle vilkår og betingelser i kraft for resten, og den pågældende bestemmelse erstattes straks i gensidig høring af en bestemmelse, der så vidt muligt nærmer sig den oprindelige bestemmelses formål.
  • Situationer, der ikke er reguleret af disse generelle betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.
  • Uklarhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.
  • Disse generelle vilkår og betingelser kan til enhver tid ændres af Bamboo Import Europe. Ændringer af de generelle betingelser træder i kraft 30 kalenderdage efter den dag, hvor ændringerne er blevet meddelt forbrugeren. Ændringerne finder også anvendelse på eksisterende aftaler. Hvis forbrugeren ikke ønsker at acceptere ændringen/ændringerne, kan han/hun ophæve aftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 11 i disse almindelige forretningsbetingelser.

 • TILBUDET
  • Bamboo Import Europe giver tilbuddet enten skriftligt eller elektronisk. Tilbuddet er uforpligtende. Bamboo Import Europe er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet. Hvis et tilbud er af begrænset varighed eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
  • Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de udbudte produkter og/eller tjenesteydelser, prisen og de øvrige omkostninger for forbrugeren. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis Bamboo Import Europe anvender billeder, er de sandfærdige billeder af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for Bamboo Import Europe.
  • I det omfang tilbuddet indeholder billeder og specifikationer, er disse vejledende og har kun til formål at give en generel idé om produkterne. Produktfotos kan afvige fra det tilbudte produkt. Dette kan ikke være en grund til erstatning eller opløsning af aftalen.
  • Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.

 • AFTALEN
  • Aftalen er indgået, med forbehold af bestemmelserne i artikel 5.4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat heri.
  • Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter Bamboo Import Europe straks elektronisk modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe modtagelsen af accepten ikke er blevet bekræftet af Bamboo Import Europe, kan forbrugeren ophæve aftalen.
  • Hvis aftalen indgås elektronisk, skal Bamboo Import Europe træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer Bamboo Import Europe passende sikkerhedsforanstaltninger.
  • Bamboo Import Europe har ret til - inden for lovens grænser - at undersøge, om forbrugeren er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til aftalen, samt alle de forhold og faktorer, der er af betydning for en forsvarlig indgåelse af aftalen. Hvis Bamboo Import Europe på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er det berettiget til at afvise en ordre eller ansøgning eller at knytte særlige betingelser til dens gennemførelse.
  • Bamboo Import Europe skal sende følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på en tilgængelig måde på en varig databærer:
   • besøgsadressen på den filial af Bamboo Import Europe, hvor forbrugeren kan indgive klager;
   • betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
   • oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
   • De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4.2 i disse almindelige forretningsbetingelser, medmindre Bamboo Import Europe allerede har givet forbrugeren disse oplysninger forud for aftalens indgåelse;
   • betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset.

 

 • I tilfælde af en langfristet transaktion, dvs. en aftale om en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor leverings- og/eller købsforpligtelsen er fordelt over tid, finder bestemmelsen i artikel 5.5 kun anvendelse på den første levering.
 • Enhver aftale indgås under den opsættende betingelse, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

 

 • FORBRUGERENS FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesret for produkter

 • Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse inden for en periode på 14 kalenderdage. Denne fortrydelsesperiode begynder dagen efter, at (i) forbrugeren eller (ii) en repræsentant, som forbrugeren har udpeget og meddelt Bamboo Import Europe, har modtaget produktet.
 • I løbet af fristen skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han/hun må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere, om han/hun ønsker at beholde det. Bamboo Import Europe anvender princippet om, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han/hun ville gøre det i en butik. Forbrugeren er ansvarlig for enhver værdiforringelse af produktet, der er resultatet af en måde at håndtere produktet på, som går ud over det tilladte som beskrevet i denne bestemmelse og ud over det, der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Hvis produktet beskadiges på grund af uforsigtig håndtering fra forbrugerens side, er forbrugeren ansvarlig for enhver værdiforringelse af produktet. Forbrugeren er ikke ansvarlig for en eventuel nedsættelse af produktets værdi, hvis Bamboo Import Europe ikke før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse har givet ham/hende alle de oplysninger, der kræves i henhold til lovgivningen vedrørende fortrydelsesretten.
 • Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet med alt leveret tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage til Bamboo Import Europe i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra Bamboo Import Europe.
 • Hvis forbrugeren ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han/hun underrette Bamboo Import Europe inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af standardformularen eller ved hjælp af et andet kommunikationsmiddel, f.eks. e-mail. Efter at forbrugeren har meddelt sit ønske om at udøve sin fortrydelsesret, skal forbrugeren returnere produktet inden for 14 kalenderdage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et bevis for afsendelse.
 • Hvis forbrugeren ved udløbet af de i denne artikel 6 nævnte frister ikke har meddelt, at han har til hensigt at gøre brug af sin fortrydelsesret, og ikke har returneret produktet til Bamboo Import Europe, anses købet for at være gennemført.
 • Bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 • Produkter, der er fremstillet, savet eller på anden måde forarbejdet på bestilling, kan ikke tages tilbage af Bamboo Import Europe, medmindre parterne har aftalt andet.

Fortrydelsesret for tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium

 • Forbrugeren kan uden begrundelse fortryde en aftale om levering af en tjeneste og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, inden for en periode på 14 kalenderdage fra dagen efter indgåelsen af aftalen.
 • For at udøve sin fortrydelsesret skal forbrugeren følge de rimelige og klare instrukser, som Bamboo Import Europe har givet ham på tidspunktet for tilbuddet og/eller senest ved leveringen.

Udelukkelse af fortrydelsesretten

 • Bamboo Import Europe kan udelukke fortrydelsesretten, hvis Bamboo Import Europe udtrykkeligt har angivet dette i tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse. Udelukkelse af fortrydelsesretten er, ud over de tilfælde, der er fastsat i loven, mulig i tilfælde af:
  • Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning truffet af forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
  • Produkter, der klart er af personlig karakter;
  • Produkter, der ikke kan returneres på grund af deres art;
  • Produkter, der hurtigt bliver ødelagt eller ældes;
  • Produkter, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som Bamboo Import Europe ikke har nogen indflydelse på;
  • Produkter købt på en offentlig auktion, hvorved forstås en salgsmetode, hvor produkterne udbydes af Bamboo Import Europe til den forbruger, der deltager eller får mulighed for at deltage personligt i auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne;
  • Produkter, der efter levering uigenkaldeligt er blevet blandet med andre produkter på grund af deres art;
  • Produkter, der er blevet beskadiget af forbrugeren efter levering;
  • Produkter, hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
  • Forbrugeren har erklæret at give afkald på sin fortrydelsesret, så snart Bamboo Import Europe har opfyldt aftalen, og/eller
  • Produkter, for hvilke det ikke kan bevises, at de er købt hos Bamboo Import Europe af forbrugeren.

 

Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

 • Omkostningerne ved returnering af produkterne afholdes af forbrugeren. Bamboo Import Europe afholder ikke disse omkostninger, medmindre parterne har aftalt andet.
 • Hvis forbrugeren fortryder aftalen, skal Bamboo Import Europe tilbagebetale den pris, der er betalt for de returnerede produkter, herunder eventuelle leveringsomkostninger, der måtte være blevet opkrævet, så hurtigt som muligt og senest 14 kalenderdage efter fortrydelsen. Betingelsen for tilbagebetaling er, at produkterne allerede er blevet returneret fuldstændigt og i god stand af Bamboo Import Europe, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for, at de er returneret fuldstændigt. Tilbagebetalingen sker via den samme betalingsmetode, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt accepterer en anden betalingsmetode.
 • Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, er Bamboo Import Europe ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.
 • PRIS
  • I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
  • Uanset artikel 7.1 kan Bamboo Import Europe tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som Bamboo Import Europe ikke har nogen kontrol over, til variable priser. Disse udsving og det faktum, at alle nævnte priser er vejledende priser, er nævnt i tilbuddet.
  • Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve aftalen.
  • Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis Bamboo Import Europe har fastsat dem, og:
   • de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
   • forbrugeren har ret til at opsige aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

 

 • De priser, der er angivet i tilbuddet om produkter og/eller tjenester, er inklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl og sætningsfejl i alle priser. Bamboo Import Europe påtager sig intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af trykfejl eller trykfejl er Bamboo Import Europe ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.
 • BETALING
  • Medmindre andet er aftalt i aftalen, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales inden for 14 kalenderdage efter starten af den fortrydelsesfrist, der er nævnt i artikel 6.1 i disse generelle betingelser, eller, hvis der ikke er en fortrydelsesfrist, inden for 14 kalenderdage efter levering af produktet. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder betalingsfristen dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
  • Bamboo Import Europe er berettiget til at kræve et depositum fra forbrugeren på højst halvdelen af prisen. Kontraktens opfyldelse påbegyndes først, når Bamboo Import Europe har modtaget forskudsbetalingen.
  • Forbrugeren skal betale hele beløbet, medmindre parterne har aftalt, at forbrugeren kan betale i rater. Hvis der er aftalt afdragsbetaling, skal forbrugeren betale i overensstemmelse med de aftalte afdrag og procentsatser.
  • Forbrugeren er forpligtet til straks at underrette Bamboo Import Europe om eventuelle unøjagtigheder i de oplyste eller nævnte betalingsoplysninger.
  • Hvis forbrugeren ikke eller ikke rettidigt opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r), sender Bamboo Import Europe gratis en betalingspåmindelse til forbrugeren, som giver forbrugeren mulighed for at opfylde sin(e) betalingsforpligtelse(r) inden for en periode på 14 kalenderdage. Hvis betalingen ikke er sket inden for den frist, der er angivet i påmindelsen, skal forbrugeren betale lovbestemt rente af det skyldige beløb, og Bamboo Import Europe har ret til at opkræve udenretslige inkassoomkostninger. Disse inkassoomkostninger udgør højst: a) 15% for udestående beløb på op til 2 500 EUR med et minimum på 40 EUR, b) 10% for de efterfølgende 2 500 EUR og c) 5% for de efterfølgende 5 000 EUR. Bamboo Import Europe kan afvige fra de nævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.
  • Bamboo Import Europe er berettiget til at tilbageholde eller kræve produktet tilbage, hvis forbrugeren misligholder en forfalden forpligtelse, medmindre misligholdelsen ikke berettiger til tilbageholdelse eller tilbagekaldelse.

 • LEVERING OG GENNEMFØRELSE
  • Bamboo Import Europe vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og gennemførelse af kontrakten.
  • Bamboo Import Europe leverer produkterne til den leveringsadresse, som forbrugeren har oplyst. Produkterne er på forbrugerens risiko fra leveringstidspunktet.
  • Med forbehold af bestemmelserne i artikel 9.4 skal Bamboo Import Europe levere produkterne med den fornødne omhu, dog senest 30 kalenderdage efter aftalens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen er blevet forsinket, eller hvis en ordre slet ikke eller kun delvist kan udføres, skal forbrugeren underrettes herom senest 30 kalenderdage efter, at han/hun har afgivet ordren. I et sådant tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger, og Bamboo Import Europe tilbagebetaler det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, men senest 14 dage efter ophævelsen. Forbrugeren har ikke ret til erstatning for skader.
  • Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af de anførte leveringsfrister. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til kompensation.
  • Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne bæres af Bamboo Import Europe indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller til en repræsentant, der er udpeget på forhånd og meddelt Bamboo Import Europe, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
  • Bamboo Import Europe kan, forudsat at det har informeret forbrugeren herom inden aftalens indgåelse, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.

 • GARANTI
  • Bamboo Import Europe garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, med de specifikationer, der er anført i tilbuddet, med de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugbarhed og med de gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse.
  • De garantier, som Bamboo Import Europe yder, bortfalder, hvis manglen skyldes ukorrekt, uforsigtig eller inkompetent brug af produktet og/eller tjenesten fra forbrugerens side, eller hvis manglen skyldes ændringer, reparationer eller tilpasninger, som forbrugeren eller tredjemand på anden måde har foretaget på produktet og/eller tjenesten. Bamboo Import Europe er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af disse fejl.
  • Garantien dækker ikke defekter ved produkter, der er opstået som følge af normal slitage eller som følge af skader forårsaget af omstændigheder, som Bamboo Import Europe ikke har indflydelse på, herunder vejrforhold og produktets naturlige egenskaber.
  • Garantien gælder ikke, hvis de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller er blevet håndteret på anden måde uforsigtigt eller i strid med Bamboo Import Europe's anvisninger og/eller er blevet håndteret på emballagen og/eller manglerne helt eller delvist skyldes bestemmelser, som myndighederne har fastsat eller vil fastsætte med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.
  • Bamboo Import Europe har informeret forbrugeren om produkternes egenskaber, og forbrugeren er klar over, at bambus er et naturprodukt. Bamboo Import Europe har ingen som helst indflydelse på bambus' naturlige egenskaber. Følgende situationer kan påvirke produkterne:
   • Der kan/vil opstå lodrette revner i bambusstænger. Ligesom træ udvider eller krymper bambus sig ved ændringer i temperatur eller fugtighed. Revner påvirker dog ikke bambusets strukturelle integritet;
   • misfarvning af produkterne på grund af sol, fugt eller skimmelsvamp kan påvirke bambus. På grund af sit naturlige materiale er det forbundet med ud-af-kroppen-produkter som bambus; og/eller
   • På grund af brugen af naturmaterialer kan dimensioner og farver variere fra dem, der er vist i produktspecifikationerne og illustrationerne.

Ved at indgå aftalen accepterer forbrugeren (i) at de naturlige egenskaber kan påvirke de produkter, der skal leveres, og (ii) at garantiordningen ikke kan påberåbes i disse tilfælde.

 • En garanti udstedt af Bamboo Import Europe, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for Bamboo Import Europe i henhold til aftalen.
 • Eventuelle fejl eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til Bamboo Import Europe inden for 2 måneder efter levering. Produkterne skal returneres i deres originale emballage og i ny stand.
 • Garantiperioden for Bamboo Import Europe svarer til producentens garantiperiode. Bamboo Import Europe er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen form for rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af produkterne.
 • AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE
  • Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som indeholder bestemmelser om regelmæssig levering af produkter og/eller tjenesteydelser, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
  • Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter og/eller tjenesteydelser, ved udløbet af den tidsbegrænsede periode under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel, der ikke overstiger en måned.
  • Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
   • til enhver tid og er ikke begrænset til at blive opsagt på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
   • i det mindste på samme måde, som de blev indgået af ham/hende, og
   • altid ophøre med samme opsigelsesvarsel som Bamboo Import Europe har fastsat for sig selv.

 

 • Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på op til en måned, medmindre andet er rimeligt og retfærdigt.
 • KLAGEORDNING
  • Bamboo Import Europe har en klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne klageprocedure. Denne klageprocedure er tilgængelig elektronisk. Efter anmodning fra forbrugeren sender Bamboo Import Europe den elektronisk eller på anden måde gratis til forbrugeren.
  • Forbrugeren er forpligtet til at indgive klager vedrørende aftalens gennemførelse eller mangler ved produktet til Bamboo Import Europe senest 2 måneder efter, at forbrugeren har opdaget manglerne, med en fuldstændig og tydelig beskrivelse af skaden med billeder af den.
  • Klager, der indgives til Bamboo Import Europe, skal besvares inden for en frist på 14 kalenderdage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage forventes at kræve en længere behandlingstid, skal Bamboo Import Europe svare inden for 14 kalenderdage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
  • I tilfælde af en klage skal forbrugeren først og fremmest henvende sig til Bamboo Import Europe. Parterne skal gøre alt for at løse klagen ved fælles overenskomst inden for en rimelig frist, hvoraf fire (4) uger betragtes som et minimum.
  • Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig høring, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.
  • En klage suspenderer ikke Bamboo Import Europe's forpligtelser, medmindre Bamboo Import Europe skriftligt angiver andet.

 

 • I tilfælde af at Bamboo Import Europe finder en klage berettiget, skal det efter eget valg enten erstatte eller reparere de leverede produkter uden beregning.
 • BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  • Hvis Bamboo Import Europe behandler personoplysninger, sker det i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (den generelle forordning om databeskyttelse). Bamboo Import Europe's politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på https://bambooimport.com/privacy-beleid/.
 • TVISTER OG GÆLDENDE LOV
  • Alle tilbud, ordrebekræftelser, aftaler og yderligere aftaler indgået mellem Bamboo Import Europe og forbrugeren, som de generelle vilkår og betingelser finder anvendelse på, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Hvis forbrugeren har sit faste opholdssted eller bopæl uden for Nederlandene, men inden for Den Europæiske Union, er forbrugeren også beskyttet af de obligatoriske bestemmelser i det land, hvor forbrugeren har sit faste opholdssted eller bopæl.
  • Wiener Salgskonventionen finder ikke anvendelse.
  • Alle tvister i forbindelse med tilbud, ordrebekræftelser, aftaler og yderligere aftaler indgået mellem Bamboo Import Europe og forbrugeren skal udelukkende indbringes for retten i Amsterdam. Forbrugeren har ret til inden for en periode på en måned efter at Bamboo Import Europe skriftligt har påberåbt sig denne artikel over for forbrugeren at vælge en anden juridisk kompetent domstol til bilæggelse af en tvist.

 

BILAG I: STANDARDFORMULAR TIL TILBAGEKALDELSE

(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at ophæve/opsige aftalen)

 

Til:

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederlandene

E-mail: info@bambooimport.com

 

Jeg/vi* meddeler hermed, at jeg/vi* har besluttet at opsige vores aftale den

- salg af følgende produkter: [produktbetegnelse]*.

- levering af følgende digitale indhold: [betegnelse for det digitale indhold]*

- levering af følgende tjenesteydelse: [beskrivelse af tjenesteydelsen]*,

tilbagekaldt/tilbagekaldt*.

Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesteydelser eller dato for modtagelse af produkter].

[Navn på forbruger(e)]

[Forbrugeradresse(r)]

[Forbrugerens/forbrugernes underskrift] (kun hvis denne formular er anmeldt på papir)

 

*Tag det ud, der ikke er relevant, og udfyld det, der er relevant.

 

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BAMBOO IMPORT EUROPE B.V.

 • DEFINITIONER

I disse Generelle vilkår har de udtryk og termer, der er anført nedenfor, følgende betydning:

Aftale: en aftale indgået mellem Bamboo Import Europe og kunden inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter eller levering af tjenesteydelser, hvor der frem til og med aftalens indgåelse på eksklusiv eller sambrugsmæssig basis anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker, eller hvor der indgås en aftale uden for Bamboo Import Europe's salgsrum.

Bamboo Import EuropeBamboo Import Europe B.V.

Kunde: enhver fysisk person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en aftale med Bamboo Import Europe.

Holdbar databærer: ethvert middel, der gør det muligt for kunden eller Bamboo Import Europe at lagre oplysninger, der er rettet til ham/hende personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og reproducere de lagrede oplysninger uden ændringer i fremtiden.

Generelle betingelser: disse generelle vilkår og betingelser for Bamboo Import Europe.

Model form: den standardfortrydelsesformular, som Bamboo Import Europe stiller til rådighed, og som en kunde kan udfylde, når han udøver sin fortrydelsesret, og som er indeholdt i bilag I til disse almindelige betingelser.

Part eller parterBamboo Import Europe og kunden.

Produkt eller produkter: varer leveret af/eller Bamboo Import Europe i overensstemmelse med aftalen.

Ret til at trække sig tilbage: Kundens mulighed for at træde tilbage fra aftalen inden for fortrydelsesperioden.

Tjeneste eller tjenester: tjenester leveret af Bamboo Import Europe til kunden i overensstemmelse med aftalen.

Tilbagetrækningsperiode: den periode, inden for hvilken kunden kan gøre brug af sin fortrydelsesret.

 • IDENTITET AF BAMBUS IMPORT EUROPA

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederlandene

Tlf.: +31 (0)251-313177

E-mail: info@bambooimport.com

KvK-nummer: 65249763

Momsregistreringsnummer: NL8560.37.369.B01

 

 • ANVENDELIGHED
  • Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra Bamboo Import Europe, for alle aftaler indgået mellem Bamboo Import Europe og kunden og for alle ordrer mellem Bamboo Import Europe og kunden.
  • Afvigelser fra disse generelle vilkår er kun mulige, hvis disse afvigelser er aftalt skriftligt mellem parterne eller på en sådan måde, at de kan gemmes af kunden på en tilgængelig måde på en varig databærer. Disse generelle betingelser kan ikke fraviges til ulempe for kunden.
  • Andre generelle vilkår og betingelser afvises hermed udtrykkeligt af Bamboo Import Europe.
  • Inden en aftale indgås, skal de generelle vilkår stilles til rådighed for kunden. Hvis dette ikke er rimeligt muligt inden indgåelsen af aftalen, skal Bamboo Import Europe angive, hvordan og hvor de generelle vilkår kan findes og ses af kunden. På kundens anmodning sendes de generelle vilkår elektronisk eller på anden måde og uden beregning.
  • Hvis aftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår i strid med punkt 3.4 og inden aftalen indgås, stilles til rådighed for kunden elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes af kunden på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt inden aftalens indgåelse, skal det angives, hvor de generelle vilkår kan findes og ses elektronisk, og at de generelle vilkår på kundens anmodning sendes elektronisk eller på anden måde og uden beregning.
  • Hvis der gælder specifikke produkt- eller servicevilkår ud over disse generelle vilkår, gælder de foregående afsnit i denne bestemmelse tilsvarende, og kunden kan i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham/hende.
  • I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i disse generelle vilkår og bestemmelserne i aftalen har bestemmelserne i aftalen forrang for de generelle vilkår.
  • Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår anses for at være ulovlig, ugyldig, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves (helt eller delvist), (i) vil en sådan ulovlig, ugyldig, ugyldig eller ikke-håndhævet bestemmelse ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af andre bestemmelser i disse generelle vilkår, og (ii) den pågældende bestemmelse vil blive erstattet af en bestemmelse, der så tæt som muligt afspejler hensigten med den ulovlige, ugyldige, ugyldige eller ikke-håndhævede bestemmelse.
  • Alle situationer, der ikke er omfattet af disse generelle betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle betingelser.
  • Uklarheder vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår skal fortolkes "i ånden" i disse generelle vilkår.
  • Disse generelle vilkår kan til enhver tid ændres af Bamboo Import Europe. Ændringer af de generelle vilkår træder i kraft 30 kalenderdage efter den dag, hvor kunden er blevet underrettet om ændringerne. Ændringerne finder også anvendelse på eksisterende aftaler. Hvis kunden ikke ønsker at acceptere ændringen/ændringerne, kan han/hun opsige aftalen i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 11 i disse generelle betingelser.
  • Dette er en oversættelse af den nederlandske version af de generelle vilkår for Bamboo Import Europe. Den nederlandske tekst af disse generelle vilkår har til enhver tid forrang.

 • TILBUDET
  • Bamboo Import Europe giver tilbuddet enten skriftligt eller elektronisk. Tilbuddet er uforpligtende. Bamboo Import Europe er berettiget til at ændre og supplere tilbuddet. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighed eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
  • Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester, prisen og de øvrige omkostninger for kunden. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at kunden kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis Bamboo Import Europe anvender billeder, giver de en troværdig gengivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Bamboo Import Europe er ikke bundet af åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet.
  • I det omfang tilbuddet indeholder billeder og specifikationer, er disse vejledende og har udelukkende til formål at give et generelt indtryk af produkterne. Produktfotos kan afvige fra det faktiske produkt, der tilbydes. Dette kan ikke være en grund til erstatning eller opsigelse af aftalen.
  • Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger for at tydeliggøre kundens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med accept af tilbuddet.

 • AFTALE
  • Aftalen er indgået, med forbehold af bestemmelserne i punkt 5.4, på det tidspunkt, hvor kunden accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er anført heri.
  • Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter Bamboo Import Europe modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk og uden forsinkelse. Så længe Bamboo Import Europe ikke har bekræftet modtagelsen af accepten, kan kunden opsige aftalen.
  • Hvis aftalen indgås elektronisk, skal Bamboo Import Europe træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis kunden har mulighed for at betale elektronisk, vil Bamboo Import Europe overholde passende sikkerhedsforanstaltninger i denne henseende.
  • Bamboo Import Europe er berettiget til - inden for lovens rammer - at undersøge, om Kunden kan opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til Aftalen, samt alle de fakta og omstændigheder, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af Aftalen. Hvis Bamboo Import Europe på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, er Bamboo Import Europe berettiget til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til dens opfyldelse.
  • Bamboo Import Europe skal sende følgende oplysninger om produktet eller tjenesten til kunden skriftligt eller på en sådan måde, at kunden kan gemme dem på en tilgængelig måde på en varig databærer:
   • besøgsadressen på Bamboo Import Europe's kontor, hvor kunden i givet fald kan indgive klager;
   • betingelserne for og måden, hvorpå kunden kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
   • oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
   • de data, der er omfattet af punkt 4.2 i disse generelle vilkår, medmindre Bamboo Import Europe allerede har givet disse data til kunden før aftalens indgåelse;
   • kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en løbetid på over et år eller er tidsubegrænset.

 

 • I tilfælde af en transaktion med løbende ydelse, dvs. en aftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor leverings- og/eller købsforpligtelsen er fordelt over tid, gælder bestemmelsen i punkt 5.5 kun for den første levering.
 • Enhver aftale indgås på den betingelse, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.
 • KUNDENS FORTRYDELSESRET

Fortrydelsesret for produkter

 • Inden for en periode på 14 kalenderdage efter købet af et produkt har kunden ret til at opsige aftalen uden at angive nogen begrundelse. Fortrydelsesperioden begynder dagen efter, at (i) kunden eller (ii) en repræsentant, som kunden på forhånd har udpeget og meddelt Bamboo Import Europe, har modtaget produktet.
 • I fortrydelsesperioden skal kunden behandle produktet og dets emballage med den fornødne omhu. Han/hun må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at kunne vurdere, om han/hun ønsker at beholde produktet. Bamboo Import Europe anvender princippet om, at kunden kun må håndtere og inspicere produktet, som han/hun ville gøre det i en butik. Kunden er ansvarlig for enhver værdiforringelse af produktet, som skyldes håndtering af produktet på en måde, der går ud over det tilladte som beskrevet i denne bestemmelse og ud over det, der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Hvis produktet beskadiges på grund af uagtsom håndtering fra kundens side, er kunden ansvarlig for enhver værdiforringelse af produktet. Kunden er ikke ansvarlig for et eventuelt fald i produktets værdi, hvis Bamboo Import Europe ikke har givet ham/hende alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.
 • Hvis kunden gør brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet med alt leveret tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i original stand og emballage til Bamboo Import Europe i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra Bamboo Import Europe.
 • Hvis kunden ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han/hun underrette Bamboo Import Europe inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen af produktet. Kunden skal underrette Bamboo Import Europe herom ved hjælp af modelformularen eller ved hjælp af et andet kommunikationsmiddel, f.eks. e-mail. Efter at kunden har givet meddelelse om udøvelsen af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet til Bamboo Import Europe inden for 14 kalenderdage. Kunden skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et bevis for afsendelse.
 • Hvis kunden efter udløbet af de i dette punkt 6 anførte frister ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, og ikke har returneret produktet til Bamboo Import Europe, er købet af produktet/produkterne en kendsgerning.
 • Bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler kunden.
 • Produkter, der er fremstillet på bestilling, savet eller på anden måde forarbejdet, kan ikke returneres til Bamboo Import Europe, medmindre parterne har aftalt andet.

Fortrydelsesret for tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium

 • Kunden kan inden for 14 kalenderdage fra dagen efter indgåelsen af aftalen opsige aftalen om levering af tjenester og/eller aftalen om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, uden at angive nogen begrundelse.
 • For at udøve fortrydelsesretten skal kunden følge de rimelige og klare instruktioner, som Bamboo Import Europe har givet på tidspunktet for tilbuddet og/eller senest på leveringstidspunktet.

Udelukkelse af fortrydelsesretten

 • Bamboo Import Europe er berettiget til at udelukke fortrydelsesretten, hvis (i) Bamboo Import Europe udtrykkeligt har anført dette i tilbuddet eller (ii) Bamboo Import Europe i god tid har meddelt dette til kunden inden indgåelsen af aftalen. Ud over de begivenheder, der er specificeret i loven, er det muligt at udelukke fortrydelsesretten i tilfælde af:
  • Produkter, der er fremstillet efter kundens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra kundens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
  • Produkter, der klart er af personlig karakter;
  • Produkter, der ikke kan returneres på grund af deres art;
  • Produkter, der hurtigt bliver ødelagt eller ældes;
  • Produkter, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som Bamboo Import Europe ikke har nogen indflydelse på;
  • Produkter købt på en offentlig auktion, hvorved forstås en salgsmetode, hvor produkterne udbydes af Bamboo Import Europe til kunden, som deltager eller får mulighed for at deltage personligt i auktionen under vejledning af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne;
  • Produkter, der efter levering i sagens natur uigenkaldeligt blandes med andre produkter;
  • Produkter, der er blevet beskadiget af kunden efter levering;
  • Produkter, hvis levering er påbegyndt før udløbet af fortrydelsesfristen, med kundens udtrykkelige samtykke;
  • produkter, for hvilke kunden har erklæret at give afkald på sin ret til at opsige aftalen, når Bamboo Import Europe har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen, og/eller
  • Produkter, som ikke kan bevises at være købt af kunden hos Bamboo Import Europe.

 

Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

 • Omkostningerne ved returnering af produkterne afholdes af kunden. Bamboo Import Europe bærer ikke disse omkostninger, medmindre parterne har aftalt andet.
 • Hvis kunden påberåber sig sin fortrydelsesret, skal Bamboo Import Europe tilbagebetale den pris, der er betalt for de returnerede produkter, herunder eventuelle leveringsomkostninger, der måtte være blevet opkrævet, så hurtigt som rimeligt muligt og senest 14 kalenderdage efter fortrydelsesretten. Betingelsen for tilbagebetaling er, at produkterne er modtaget af Bamboo Import Europe i god stand, eller at kunden kan fremlægge et afgørende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetaling skal ske via den samme betalingsmetode, som kunden har anvendt, medmindre kunden udtrykkeligt accepterer en anden betalingsmetode.
 • Hvis kunden har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, er Bamboo Import Europe ikke forpligtet til at refundere de ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.
 • PRIS
  • I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
  • Uanset punkt 7.1 kan Bamboo Import Europe tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som Bamboo Import Europe ikke har indflydelse på. Det skal fremgå af tilbuddet, at prisen er underlagt udsving, og at den pris, der er nævnt i tilbuddet, er en vejledende pris.
  • Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovmæssige love og/eller bestemmelser. I så fald har kunden ret til at opsige aftalen.
  • Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis Bamboo Import Europe har fastsat dette, og:
   • disse er et resultat af lovbestemte love og/eller bestemmelser, eller
   • har kunden ret til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

 

 • De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter og/eller tjenester, er inklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl og sætningsfejl i alle priser. Bamboo Import Europe påtager sig intet ansvar for skader og/eller krav som følge af tryk- og satsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er Bamboo Import Europe ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

 

 • BETALING
  • Medmindre andet er aftalt i aftalen, skal de beløb, som kunden skylder, betales inden for 14 kalenderdage efter starten af fortrydelsesperioden, jf. punkt 6.1 i disse generelle betingelser, eller i mangel af en fortrydelsesperiode inden for 14 kalenderdage efter levering af produktet. I tilfælde af en aftale om levering af tjenester starter betalingsperioden dagen efter, at kunden har modtaget bekræftelse af aftalen.
  • Bamboo Import Europe er berettiget til at kræve en udbetaling fra kunden på højst halvdelen af prisen. Bamboo Import Europe kan først indgå aftalen, når den har modtaget forskudsbetalingen.
  • Kunden er forpligtet til at betale prisen fuldt ud, medmindre parterne har aftalt, at kunden kan betale i flere rater. Hvis der er aftalt delbetaling, skal kunden betale prisen i overensstemmelse med de aftalte delbetalinger og procentsatser.
  • Kunden er forpligtet til straks at indberette eventuelle unøjagtigheder i betalingsdata, der er givet eller oplyst til Bamboo Import Europe, til denne.
  • Hvis kunden ikke opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r) eller ikke gør det til tiden, sender Bamboo Import Europe kunden en gratis betalingspåmindelse, som giver kunden mulighed for at opfylde sine betalingsforpligtelser inden for en periode på 14 kalenderdage. Hvis betaling ikke sker inden for den frist, der er angivet i betalingspåmindelsen, skylder kunden lovbestemte renter af det skyldige beløb, og Bamboo Import Europe er berettiget til at opkræve eventuelle udenretslige inkassoomkostninger, som Bamboo Import Europe har afholdt. Disse inkassoomkostninger udgør højst: a) 15% for udestående beløb på op til 2 500 EUR med et minimum på 40 EUR, b) 10% for de efterfølgende 2 500 EUR og c) 5% for de efterfølgende 5 000 EUR. Bamboo Import Europe kan afvige fra de ovennævnte beløb og procentsatser til fordel for kunden.
  • Bamboo Import Europe er berettiget til at tilbageholde eller kræve produktet tilbage, hvis kunden ikke opfylder en forfalden forpligtelse, medmindre misligholdelsen ikke berettiger en sådan tilbageholdelse eller tilbagekaldelse.
 • LEVERING OG YDEEVNE
  • Bamboo Import Europe skal udvise den størst mulige omhu ved accept og gennemførelse af aftalen.
  • Bamboo Import Europe leverer produkterne til den leveringsadresse, som kunden har oplyst. Produkterne er på kundens risiko fra og med leveringstidspunktet.
  • Med forbehold af punkt 9.4 skal Bamboo Import Europe levere produkterne så hurtigt som rimeligt muligt, dog senest 30 kalenderdage efter indgåelsen af aftalen, medmindre parterne har aftalt en anden leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan opfyldes, skal kunden informeres herom senest 30 kalenderdage efter, at ordren er afgivet. I så fald har kunden ret til at opsige aftalen uden omkostninger, og Bamboo Import Europe refunderer det beløb, som kunden har betalt, så hurtigt som det med rimelighed er muligt, dog senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden har ikke ret til nogen form for erstatning.
  • Alle leveringstider er vejledende. Kunden kan ikke aflede nogen rettigheder fra de anførte leveringsfrister. Overskridelse af en leveringsfrist giver ikke kunden ret til kompensation.
  • Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos Bamboo Import Europe indtil tidspunktet for levering til kunden eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af kunden og meddelt Bamboo Import Europe, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
  • Bamboo Import Europe kan afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid, forudsat at det har informeret kunden herom inden indgåelsen af aftalen.

 

 • GARANTI
  • Bamboo Import Europe erklærer og garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, med de specifikationer, der er anført i tilbuddet, med rimelige krav til egnethed og soliditet og med de gældende love og/eller bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse.
  • Bamboo Import Europe's garanti bortfalder, hvis en defekt skyldes ukorrekt, uforsigtig eller inkompetent brug af Produktet og/eller Tjenesten fra Kundens side, eller hvis defekten skyldes ændringer, reparationer eller andre tilpasninger af Produktet og/eller Tjenesten foretaget af Kunden eller tredjemand. Bamboo Import Europe er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge af disse fejl.
  • Garantien dækker ikke defekter ved produkter, der skyldes normal slitage eller skader, der skyldes omstændigheder, som Bamboo Import Europe ikke har indflydelse på, herunder vejrforhold og produktets naturlige egenskaber.
  • Garantien gælder ikke, hvis de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet håndteret uforsigtigt eller i strid med Bamboo Import Europe's instruktioner og/eller emballagens instruktioner, og/eller hvis manglerne helt eller delvist skyldes lovbestemmelser og/eller bestemmelser, der er blevet eller vil blive pålagt om de anvendte materialers art eller kvalitet.
  • Bamboo Import Europe har informeret kunden om produkternes egenskaber, og kunden er klar over, at bambus er et naturprodukt. Bamboo Import Europe har ingen indflydelse på bambus' naturlige egenskaber på nogen måde. Følgende kan påvirke produkterne:
   • Der kan/vil opstå lodrette revner i bambusstænger. Ligesom træ udvider eller krymper bambus sig ved ændringer i temperatur eller fugtighed. Revner påvirker dog ikke bambusets strukturelle integritet;
   • Misfarvning af produkterne på grund af sol, fugt eller skimmel kan påvirke bambus. På grund af det naturlige materiale er dette forbundet med økologiske produkter til udendørs brug, f.eks. bambus, og/eller
   • På grund af brugen af naturmaterialer kan størrelsen og farven afvige fra produktspecifikationerne og illustrationerne.

Ved at indgå aftalen accepterer kunden (i) at de naturlige egenskaber kan påvirke produkterne, og (ii) at garantien ikke kan påberåbes for disse hændelser.

 • En garanti fra Bamboo Import Europe, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som kunden kan have mod Bamboo Import Europe i henhold til aftalen.
 • Eventuelle mangler eller fejl ved leverede produkter skal anmeldes skriftligt til Bamboo Import Europe inden for 2 måneder efter leveringen. Produkterne skal returneres i den originale emballage og i ny stand.
 • Bamboo Import Europe's garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Bamboo Import Europe er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af kunden eller for nogen form for rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af produkterne.
 • AFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE
  • Kunden kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som indeholder bestemmelser om regelmæssig levering af produkter og/eller tjenester, i henhold til de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.
  • Kunden kan til enhver tid opsige den aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som indeholder bestemmelser om regelmæssig levering af produkter og/eller tjenester, ved udløbet af den faste periode med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.

 

 • Kunden kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit i denne bestemmelse:
  • til enhver tid og ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det mindste på samme måde, som de blev indgået af ham/hende, og
  • altid med samme opsigelsesvarsel, som Bamboo Import Europe har fastsat for sig selv.

 

 • Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan kunden til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte periode.
 • KLAGEPROCEDURE
  • Bamboo Import Europe har en klageprocedure og behandler klager i overensstemmelse med denne procedure. Klageproceduren er tilgængelig elektronisk. Bamboo Import Europe skal efter anmodning fra kunden sende klagemuligheden til kunden elektronisk eller på anden måde og gratis.
  • Kunden skal indgive klager over opfyldelsen af aftalen eller over mangler ved produktet til Bamboo Import Europe senest 2 måneder efter, at han har opdaget manglerne, på en fuldstændig og klart beskrevet måde, herunder billeder af de respektive skader.
  • Klager, der indgives til Bamboo Import Europe, skal besvares inden for en frist på 14 kalenderdage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, skal Bamboo Import Europe svare inden for perioden på 14 kalenderdage med en kvittering for modtagelse og en angivelse af, hvornår kunden kan forvente et mere detaljeret svar.
  • I tilfælde af en klage skal en kunde først henvende sig til Bamboo Import Europe. Parterne bestræber sig på at løse klagen i gensidig høring inden for en rimelig frist, idet fire (4) uger betragtes som et minimum.
  • Hvis klagen ikke kan løses i gensidig høring, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.
  • En klage suspenderer ikke Bamboo Import Europe's forpligtelser, medmindre Bamboo Import Europe skriftligt angiver andet.
  • Hvis Bamboo Import Europe finder en reklamation berettiget, skal den efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

 • BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  • Hvis Bamboo Import Europe behandler personoplysninger, sker det i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (den generelle forordning om databeskyttelse). Bamboo Import Europe's fortrolighedspolitik findes på https://bambooimport.com/privacy-beleid/.

 • GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION
  • Alle tilbud, ordrebekræftelser, aftaler og alle yderligere aftaler, der indgås mellem Bamboo Import Europe og kunden, som de generelle vilkår gælder for, er underlagt nederlandsk lovgivning. Hvis kunden har sin faste bopæl uden for Nederlandene, men inden for Den Europæiske Union, er kunden også beskyttet af alle obligatoriske rettigheder og regler i det land, hvor kunden har sin faste bopæl.
  • De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb af varer finder ikke anvendelse.

 

 • Alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med tilbud, ordrebekræftelser, aftaler og eventuelle yderligere aftaler indgået mellem Bamboo Import Europe og kunden, skal udelukkende afgøres af den kompetente domstol i Amsterdam, Nederlandene. I en periode på en måned efter at Bamboo Import Europe skriftligt har påberåbt sig denne artikel over for kunden, har kunden ret til at vælge at lade tvisten bilægge ved en anden domstol, der er kompetent i henhold til gældende love og bestemmelser.

 

BILAG I: MODEL TIL FORMULAR TIL TILBAGEKALDELSE

(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at opsige aftalen)

 

Til:

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederlandene

E-mail: info@bambooimport.com

 

Hermed meddeler jeg/vi* dig, at jeg/vi* har besluttet at opsige vores aftale den

- køb af følgende produkter: [produktbeskrivelse]*.

- levering af følgende digitale indhold: [beskrivelse af det digitale indhold]*

- levering af følgende tjenesteydelse: [beskrivelse af tjenesteydelsen]*,

Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesteydelser eller dato for modtagelse af produkter].

[Navn på kunde(r)]

[Kundens adresse(r)]

[Underskrift af kunden/kunderne] (kun hvis denne formular udleveres på papir)

 

*Glem det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der er relevant.

 

512px-Klarna_Payment_Badge
Apple betalingskort

Bambusens kvalitet til Europa

Åbningstider
Mandag-fredag: 08:00-17:30 Søn: 09:00-16:00

klik her for at se åbningstider på helligdage
Kompensér CO2 med bambus-kreditter
Generelle vilkår og betingelser | Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
Copyright © 2012 - 2022
chevron-down
da_DKDansk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram