• checkmarkWebshop beoordeeld met 4.9/5
 • checkmarkShowroom & Showtuin
 • checkmarkLevering uit voorraad
 • Beoordeeld met 4.9/5
 • Showroom & Showtuin
 • Levering uit voorraad

Webshop beoordeeld met 4.9/5

Showroom & Showtuin

Levering uit voorraad

Afhalen / Showroom?
Algemene voorwaarden Consument (NL)
General terms consumer (ENG)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BAMBOO IMPORT EUROPE B.V.

 • DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder opgenomen begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Bamboo Import Europe.

Bamboo Import Europe: Bamboo Import Europe B.V.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn
Herroepingsrecht.

Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Bamboo Import Europe.

Dienst of Diensten: diensten die overeenkomstig de Overeenkomst worden geleverd door Bamboo Import Europe aan de Consument.

Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Bamboo Import Europe in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping ter beschikking gesteld door Bamboo Import Europe en die een Consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht, opgenomen in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Bamboo Import Europe en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten of het verlenen van Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of een overeenkomst die gesloten is buiten de verkoopruimte van Bamboo Import Europe.

Partij of Partijen: Bamboo Import Europe en/of de Consument.

Product of Producten: zaken die overeenkomstig de Overeenkomst worden geleverd door Bamboo Import Europe.

 • IDENTITEIT VAN BAMBOO IMPORT EUROPE

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederland

Tel.: +31 (0)251-313177

E-mail: info@bambooimport.com

KvK-nummer: 65249763

Btw-identificatienummer: NL8560.37.369.B01

 

 

 • TOEPASSELIJKHEID
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bamboo Import Europe, op alle Overeenkomsten die tussen Bamboo Import Europe en de Consument worden gesloten en op alle bestellingen tussen Bamboo Import Europe en Consument.
  • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze afwijkingen schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen, dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Van deze Algemene Voorwaarden kan niet ten nadele van de Consument worden afgeweken.
  • Andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen door Bamboo Import Europe.
  • Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst, zullen de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bamboo Import Europe voor het sluiten van de Overeenkomst aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Bamboo Import Europe in te zien zijn, en worden de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Consument (langs de elektronische weg) kosteloos toegezonden.
  • Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 3.4 en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.
  • In geval van enige tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst, gaat het bepaalde in de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
  • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn (of worden verklaard), dan blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  • Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  • Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Bamboo Import Europe worden gewijzigd. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking 30 kalenderdagen na de dag waarop de wijzigingen aan de Consument zijn medegedeeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Indien de Consument de wijziging(en) niet wenst te accepteren, kan hij/zij de Overeenkomst opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

 • HET AANBOD
  • Bamboo Import Europe brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit. Het aanbod is vrijblijvend. Bamboo Import Europe is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten, de prijs en de overige kosten voor de Consument. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Bamboo Import Europe gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bamboo Import Europe niet.
  • Voor zover het aanbod afbeeldingen en specificaties bevat, zijn deze ter indicatie en uitsluitend bedoeld om een algemene voorstelling van de Producten te geven. Productfoto’s kunnen afwijken van het aangeboden Product. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 • DE OVEREENKOMST
  • De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • Indien de Consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bamboo Import Europe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang ontvangst van de aanvaarding niet door Bamboo Import Europe is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.
  • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bamboo Import Europe passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Bamboo Import Europe voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Bamboo Import Europe daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • Bamboo Import Europe is gerechtigd om - binnen wettelijke kaders – te onderzoeken of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Bamboo Import Europe op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Bamboo Import Europe gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  • Bamboo Import Europe zal bij het Product of Dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager, meesturen:
   • het bezoekadres van de vestiging van Bamboo Import Europe waar de Consument met klachten terecht kan;
   • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
   • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   • de in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Bamboo Import Europe deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst;
   • de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 • In geval van een duurtransactie, zijnde een Overeenkomst met betrekking tot een reeks van Producten en/of Diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid, is de bepaling in artikel 5.5 slechts van toepassing op de eerste levering.
 • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.

 

 • HERROEPINGSRECHT CONSUMENT

Herroepingsrecht bij Producten

 • Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door (i) de Consument of (ii) een vooraf door de Consument aangewezen en aan Bamboo Import Europe bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij/Zij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden. Bamboo Import Europe hanteert het uitgangspunt dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou doen. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan zoals omschreven in deze bepaling en anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Bamboo Import Europe hem/haar niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.
 • Indien de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het Product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bamboo Import Europe retourneren conform de door Bamboo Import Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij/zij verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan Bamboo Import Europe. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht, dient de Consument het Product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de Consument na afloop van de in dit artikel 6 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht en het Product niet aan Bamboo Import Europe heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • De bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht rust op de Consument.
 • Producten die op bestelling zijn gemaakt, gezaagd of anders bewerkt kunnen niet teruggenomen worden door Bamboo Import Europe, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Herroepingsrecht bij Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd

 • De Consument kan een Overeenkomst betreffende het leveren van een Dienst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zonder opgave van redenen, ontbinden gedurende 14 kalenderdagen ingaande op de dag na de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van het Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Bamboo Import Europe bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitsluiting Herroepingsrecht

 • Bamboo Import Europe kan het Herroepingsrecht uitsluiten indien Bamboo Import Europe dit nadrukkelijk in het aanbod, althans tijdig vóór het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is, naast de in de wet genoemde gevallen, mogelijk in geval van:
  • volgens de specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bamboo Import Europe geen invloed heeft;
  • Producten die zijn gekocht tijdens een openbare veiling, waaronder wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Producten door Bamboo Import Europe worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de winnende bieder verplicht is de Producten af te nemen;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Producten;
  • Producten die na levering zijn beschadigd door de Consument;
  • Producten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken;
  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Bamboo Import Europe de Overeenkomst is nagekomen; en/of
  • Producten waarvan niet kan worden aangetoond dat deze bij Bamboo Import Europe zijn gekocht door de Consument.

 

Kosten in geval van herroeping

 • De kosten voor het terugsturen van de Producten komen voor rekening van de Consument. Bamboo Import Europe neemt deze kosten niet voor haar rekening, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 • In geval van Herroeping door de Consument zal Bamboo Import Europe de betaalde prijs voor de Producten die worden geretourneerd, inclusief eventuele leveringskosten die in rekening zijn gebracht, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na Herroeping terugbetalen. Voorwaarde voor terugbetaling is dat de Producten reeds in goede orde en volledig terug ontvangen zijn door Bamboo Import Europe of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt, tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Indien de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Bamboo Import Europe niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.
 • PRIJS
  • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  • In afwijking van artikel 7.1 kan Bamboo Import Europe Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Bamboo Import Europe geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. In dit geval heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
  • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Bamboo Import Europe dit bedongen heeft en:
   • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   • de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 • De in het aanbod van Producten en/of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Bamboo Import Europe geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Bamboo Import Europe niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • BETALING
  • Tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 kalenderdagen na de levering van het Product. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt de betalingstermijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
  • Bamboo Import Europe is gerechtigd van de Consument een aanbetaling van ten hoogste de helft van de prijs te verlangen. De uitvoering van de Overeenkomst zal pas aanvangen nadat Bamboo Import Europe de aanbetaling heeft ontvangen.
  • De Consument is gehouden de betaling volledig te voldoen, tenzij Partijen overeengekomen zijn dat de Consument in termijnen mag betalen. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Consument betalen volgens de overeengekomen termijnen en percentages.
  • De Consument is gehouden om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bamboo Import Europe te melden.
  • Indien de Consument niet, of niet tijdig, aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Bamboo Import Europe kosteloos een betalingsherinnering verzenden aan de Consument waarin de Consument gelegenheid wordt geboden om binnen een termijn van 14 kalenderdagen alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen de termijn zoals opgenomen in de betalingsherinnering, is de Consument over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Bamboo Import Europe gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: (a) 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500 met een minimum van EUR 40; (b) 10% over de daaropvolgende EUR 2.500; en (c) 5% over de volgende EUR 5.000. Bamboo Import Europe kan in het voordeel van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  • Bamboo Import Europe is gerechtigd het Product onder zich te houden of terug te vorderen als de Consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding of terugvordering niet rechtvaardigt.

 • LEVERING EN UITVOERING
  • Bamboo Import Europe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Bamboo Import Europe levert de Producten op het door de Consument kenbaar gemaakte afleveradres. De Producten zijn voor risico van de Consument van de aflevering af.
  • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4, zal Bamboo Import Europe de Producten met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, afleveren, tenzij Partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en Bamboo Import Europe zal het bedrag dat de Consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. De Consument heeft geen recht op schadevergoeding.
  • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Bamboo Import Europe tot het moment van aflevering aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Bamboo Import Europe bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • Bamboo Import Europe mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.

 • GARANTIE
  • Bamboo Import Europe staat ervoor in dat de Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • De door Bamboo Import Europe gegeven garanties komen te vervallen indien dit het gevolg is van verkeerd, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het Product en/of de Dienst door de Consument of indien het gebrek het gevolg is van veranderingen, reparaties of bewerkingen anderszins die de Consument of derden aan het Product en/of de Dienst hebben aangebracht. Bamboo Import Europe staat evenmin in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
  • Buiten de garantie vallen gebreken aan Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Bamboo Import Europe geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en de natuurlijke eigenschappen van het Product.
  • De garantie geldt niet indien de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bamboo Import Europe en/of op de verpakking behandeld zijn en/of de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Bamboo Import Europe heeft de Consument geïnformeerd over de eigenschappen van de Producten en de Consument is ermee bekend dat bamboe een natuurproduct is. Bamboo Import Europe heeft op geen enkele wijze invloed op de natuurlijke eigenschappen van bamboe. De volgende situaties kunnen van invloed zijn op de Producten:
   • verticale scheuren kunnen/zullen ontstaan in bamboepalen. Net zoals hout gaat bamboe uitzetten of krimpen als er veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid optreden. Scheuren hebben echter geen effect op de structurele integriteit van de bamboe;
   • verkleuring van de Producten door zon, vocht of schimmels kunnen invloed hebben op bamboe. Door het natuurlijke materiaal wordt dit geassocieerd met buiten biologische Producten zoals bamboe; en/of
   • door het gebruik van natuurlijke materialen kunnen de afmetingen en kleuren afwijken van de opgegeven Productspecificaties en afbeeldingen.

Door het aangaan van de Overeenkomst aanvaardt de Consument (i) dat de natuurlijke eigenschappen invloed kunnen hebben op de te leveren Producten en (ii) dat voor deze gevallen geen beroep kan worden gedaan op de garantieregeling.

 • Een door Bamboo Import Europe, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Bamboo Import Europe kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Bamboo Import Europe schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van Bamboo Import Europe komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bamboo Import Europe is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 • DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
  • De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en/of Diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van Producten en/of Diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  • De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem/haar zijn aangegaan; en
   • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Bamboo Import Europe voor zichzelf heeft bedongen.

 

 • Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 • KLACHTENREGELING
  • Bamboo Import Europe beschikt over een klachtenprocedure en handelt klachten af overeenkomstig deze klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is beschikbaar via de elektronische weg. Op verzoek van de Consument zal Bamboo Import Europe deze langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan de Consument toesturen.
  • De Consument is gehouden klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of gebreken ten aanzien van het Product binnen 2 maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven met foto’s van de schade in te dienen bij Bamboo Import Europe.
  • Bij Bamboo Import Europe ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bamboo Import Europe binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Bij klachten dient een Consument zich allereerst te wenden tot Bamboo Import Europe. Partijen zullen zich inspannen om de klacht binnen een redelijke termijn, waarbij vier (4) weken geldt als een minimum, in onderling overleg op te lossen.
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Een klacht schort de verplichtingen van Bamboo Import Europe niet op, tenzij Bamboo Import Europe schriftelijk anders aangeeft.

 

 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bamboo Import Europe, zal zij naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of repareren.
 • PRIVACY EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
  • Indien Bamboo Import Europe persoonsgegevens verwerkt zal dit plaatsvinden in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het privacy beleid van Bamboo Import Europe is te vinden op https://bambooimport.com/privacy-beleid/.
 • GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
  • Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, Overeenkomsten en nader tot stand gekomen afspraken tussen Bamboo Import Europe en de Consument waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de Consument zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland, maar wel in de Europese Unie heeft, geniet de Consument daarnaast bescherming van dwingende bepalingen van het land van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats.
  • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  • Alle geschillen in verband met aanbiedingen, orderbevestigingen, Overeenkomsten en nader tot stand gekomen afspraken tussen Bamboo Import Europe en de Consument, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam. De Consument heeft het recht gedurende een termijn van één maand nadat Bamboo Import Europe zich schriftelijk jegens de Consument op dit artikel heeft beroepen, om voor de beslechting van een geschil voor een volgens de wet bevoegde andere rechter te kiezen.

 

BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen)

 

Aan:

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, Nederland


E-mail: info@bambooimport.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

- de verkoop van de volgende producten: [aanduiding Product]*

- de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

- de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij Producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BAMBOO IMPORT EUROPE B.V.

 • DEFINITIONS

In these General Terms, the capitalised terms and expressions listed below shall have the following meaning:

Agreement: an agreement concluded between Bamboo Import Europe and the Customer within the framework of an organized system for the distance sale of Products or the provision of Services, whereby, up to and including the conclusion of the agreement, on an exclusive or co-use basis, one or more means of distance communication is being used or an agreement is concluded outside Bamboo Import Europe's sales space.

Bamboo Import Europe: Bamboo Import Europe B.V.

Customer: any natural person who is not acting in the course of a profession or business and enters into an Agreement with Bamboo Import Europe.

Durable Data Carrier: any means that enables the Customer or Bamboo Import Europe to store information addressed to him/her personally in a way that enables future consultation and unaltered reproduction of the stored information.

General Terms: these general terms and conditions of Bamboo Import Europe.

Model Form: the model form for withdrawal made available by Bamboo Import Europe that a Customer can fill in when exercising his Right of Withdrawal, included in Annex I of these General Terms.

Party or Parties: Bamboo Import Europe and the Customer.

Product or Products: goods delivered by/or Bamboo Import Europe in accordance with the Agreement.

Right of Withdrawal: the possibility for the Customer to withdraw from the Agreement within the Withdrawal Period.

Service or Services: services provided by Bamboo Import Europe to the Customer in accordance with the Agreement.

Withdrawal period: the period within which the Customer can make use of his Right of Withdrawal.

 • IDENTITY OF BAMBOO IMPORT EUROPE

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, the Netherlands

Tel.: +31 (0)251-313177

E-mail: info@bambooimport.com

KvK-number: 65249763

VAT-identification number: NL8560.37.369.B01

 

 • APPLICABILITY
  • These General Terms apply to every offer made by Bamboo Import Europe, to all Agreements concluded between Bamboo Import Europe and the Customer and to all orders between Bamboo Import Europe and the Customer.
  • Deviations from these General Terms are only possible if these deviations are agreed upon in writing between Parties, or in such a way that they can be stored by the Customer in an accessible manner on a Durable Data Carrier. These General Terms cannot be deviated from to the disadvantage of the Customer.
  • Other general terms and conditions are hereby expressly rejected by Bamboo Import Europe.
  • Prior to the entering of an Agreement, the General Terms shall be made available to the Customer. If this is not reasonably possible prior to entering into the Agreement, Bamboo Import Europe shall indicate how and where the General Terms can be found and viewed by the Customer. Upon the Customer’s request, the General Terms will be sent electronically or otherwise and free of charge.
  • In the event the Agreement is concluded electronically, in deviation of clause 3.4 and before the Agreement is concluded, the text of these General Terms can be made available to the Customer by electronic means in such a way that it can easily be stored by the Customer on a Durable Data Carrier. If this is not reasonably possible before the Agreement is concluded, it will be indicated where the General Terms can be found and viewed electronically and that, at the Customer's request, the General Terms will be sent electronically or otherwise and free of charge.
  • In case specific product or service conditions apply in addition to these General Terms, the preceding paragraphs of this clause shall apply accordingly and the Customer may, in case of conflicting general terms and conditions, always rely on the applicable provision that is the most favourable to him/her.
  • In the event of any conflict between the provisions of these General Terms and the provisions of the Agreement, the provisions of the Agreement shall prevail over the General Terms.
  • If any provision of these General Terms is held to be illegal, invalid, void or otherwise unenforceable (in whole or in part), (i) such illegal, invalid, void or unenforceable provision will not affect the validity or enforceability of any other provision of these General Terms, and (ii) the provision in question will be replaced by a provision that reflects as closely as possible the intent of the illegal, invalid, void or unenforceable provision
  • Any situations not covered by these General Terms must be assessed 'in the spirit' of these General Terms.
  • Uncertainties regarding the interpretation or content of one or more provisions of these General Terms must be interpreted 'in the spirit' of these General Terms.
  • These General Terms may be amended by Bamboo Import Europe at any time. Amendments to the General Terms shall take effect 30 calendar days after the day on which the Customer has been notified of the amendments. Amendments shall also apply to existing Agreements. If the Customer does not wish to accept the amendment(s), he/she may terminate the Agreement in accordance with the provisions of clause 11 of these General Terms.
  • This is a translation of the Dutch version of the General Terms of Bamboo Import Europe. The Dutch text of these General Terms shall prevail at any and all times.

 • THE OFFER
  • Bamboo Import Europe makes the offer either in writing or electronically. The offer is non-binding. Bamboo Import Europe is entitled to change and amend the offer. If an offer has a limited validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
  • The offer contains a complete and accurate description of the Products and/or Services offered, the price and the other costs for the Customer. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the Customer. If Bamboo Import Europe uses images, they provide a true representation of the Products and/or Services offered. Bamboo Import Europe is not bound by obvious errors or mistakes in the offer.
  • To the extent that the offer contains images and specifications, these are indicative and intended exclusively to give a general impression of the Products. Product photos may differ from the actual Product on offer. This cannot be a reason for compensation or termination of the Agreement.
  • Each offer contains such information in order to clarify the Customer’s rights and obligations attached to accepting the offer.

 • THE AGREEMENT
  • The Agreement is concluded, subject to the provisions of clause 5.4, at the moment the Customer accepts the offer and fulfils the conditions set out therein.
  • If the Customer has accepted the offer electronically, Bamboo Import Europe shall confirm the receipt of acceptance of the offer electronically and without delay. As long as receipt of the acceptance has not been confirmed by Bamboo Import Europe, the Customer may terminate the Agreement.
  • If the Agreement is concluded electronically, Bamboo Import Europe shall take appropriate technical and organisational measures to secure the electronic transmission of data and shall ensure a secure web environment. If the Customer is able to pay electronically, Bamboo Import Europe will observe appropriate security measures in this respect.
  • Bamboo Import Europe is entitled to investigate - within legal frameworks - whether the Customer can fulfil his payment obligations under the Agreement, as well as all those facts and circumstances that are important for the responsible conclusion of the Agreement. If, based on this investigation, Bamboo Import Europe has good reason not to enter into the Agreement, Bamboo Import Europe shall be entitled to refuse an order or application or to attach special conditions to its performance.
  • Bamboo Import Europe shall send the following information in respect of the Product or Service to the Customer, in writing, or in such a way that it can be stored by the Customer in an accessible manner on a Durable Data Carrier:
   • the visiting address of Bamboo Import Europe's office where the Customer can file complaints, if the case may be;
   • the conditions on which, and the way in which, the Customer may exercise its Right of Withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the Right of Withdrawal;
   • the information on warranties and existing after-sales service;
   • the data included in clause 4.2 of these General Terms, unless Bamboo Import Europe has already provided this data to the Customer prior to the execution of the Agreement;
   • the requirements for terminating the Agreement if the Agreement has a term of more than one year or is indefinite.

 

 • In the case of a continuing performance transaction, being an Agreement relating to a series of Products and/or Services of which the supply and/or purchase obligation is spread over time, the provision of clause 5.5 shall apply only to the first delivery.
 • Every Agreement is entered into under the condition precedent of sufficient availability of the Products concerned.
 • CUSTOMER’S RIGHT OF WITHDRAWAL

Right of Withdrawal for Products

 • Within a period of 14 calendar days after the purchase of a Product, the Customer has the right to terminate the Agreement without providing any reasons. This Withdrawal Period starts on the day after receipt of the Product by (i) the Customer or (ii) a representative designated in advance by the Customer and communicated to Bamboo Import Europe.
 • During the Withdrawal Period, the Customer shall handle the Product and its packaging with due care. He/she shall only unpack or use the Product to the extent necessary to be able to assess whether he/she wishes to keep the Product. Bamboo Import Europe applies the principle that the Customer may only handle and inspect the Product as he/she would do in a store. The Customer shall be liable for any reduction in value of the Product that is the result of handling the Product in a manner that goes beyond what is permitted as described in this provision and other than what is necessary to ascertain the nature, characteristics and functioning of the Product. If the Product is damaged due to careless handling by the Customer, the Customer shall be liable for any decrease in value of the Product. The Customer shall not be liable for any decrease in value of the Product if Bamboo Import Europe has not provided him/her with all legally required information on the Right of Withdrawal before or at the time of entering into the Agreement.
 • If the Customer exercises its Right of Withdrawal, he/she shall return the Product with all delivered accessories and - if reasonably possible - in its original state and packaging to Bamboo Import Europe in accordance with the reasonable and clear instructions provided by Bamboo Import Europe.
 • In the event the Customer wishes to exercise his/her Right of Withdrawal, he/she must notify Bamboo Import Europe within 14 calendar days after receipt of the Product. The Customer must notify Bamboo Import Europe of this fact by using the Model Form or by another means of communication such as e-mail. After the Customer has given a notification of the exercise of his/her Right of Withdrawal, the Customer shall return the Product to Bamboo Import Europe within 14 calendar days. The Customer must prove that the delivered goods have been returned in time, for instance by means of a proof of sending.
 • If, after the expiry of the periods specified in this clause 6, the Customer has not indicated that it wishes to exercise its Right of Withdrawal and has not returned the Product to Bamboo Import Europe, the purchase of the Product(s) shall be a fact.
 • The burden of proof for the correct and timely exercise of the Right of Withdrawal shall be on the Customer.
 • Products made to order, sawn or otherwise processed cannot be returned to Bamboo Import Europe, unless the Parties have agreed otherwise.

Right of withdrawal for Services and digital content not supplied on a tangible carrier

 • Within 14 calendar days starting on the day after the day of entering into the Agreement, the Customer may terminate the Agreement for the provision of Services and/or the Agreement for the provision of digital content that is not supplied on a tangible carrier, without providing any reasons.
 • To exercise the Right of Withdrawal, the Customer shall comply with the reasonable and clear instructions provided by Bamboo Import Europe at the time of the offer and/or at the latest at the time of delivery.

Exclusion of the Right of Withdrawal

 • Bamboo Import Europe is entitled to exclude the Right of Withdrawal if (i) Bamboo Import Europe has expressly stated this in the offer or (ii) Bamboo Import Europe has timely stated this to the Customer prior to the entering into the Agreement. In addition to the events specified by law, the exclusion of the Right of Withdrawal is possible in case of:
  • Products manufactured according to the specifications of the Customer, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the Customer, or which are clearly intended for a specific person;
  • Products that are clearly personal in nature;
  • Products that cannot be returned due to their nature;
  • Products that spoil or age quickly;
  • Products of which the price is subject to fluctuations in the financial market in respect of which Bamboo Import Europe has no influence;
  • Products purchased at a public auction, which is understood to mean a method of sale whereby Products are offered by Bamboo Import Europe to the Customer who attends or is given the opportunity to attend the auction in person, under the guidance of an auctioneer, and whereby the winning bidder is obliged to purchase the Products;
  • Products that after delivery are by their nature irrevocably mixed with other Products;
  • Products that have been damaged by the Customer after delivery;
  • Products of which the delivery has started before the expiry of the Withdrawal Period, such with the express consent of the Customer;
  • Products in respect of which the Customer has declared to waive his right of termination once Bamboo Import Europe has fulfilled its obligations under the Agreement; and/or
  • Products that cannot be proven to be purchased by the Customer from Bamboo Import Europe.

 

Costs in the event of withdrawal

 • The costs of returning the Products shall be borne by the Customer. Bamboo Import Europe shall not bear these costs, unless the Parties have agreed otherwise.
 • In the event the Customer invokes its Right of Withdrawal, Bamboo Import Europe shall refund the price paid for the returned Products, including any delivery costs that may have been charged, as soon as reasonably possible and no later than 14 calendar days after the withdrawal. The condition for reimbursement is that the Products have been received by Bamboo Import Europe in good condition or that conclusive proof of complete return can be provided by the Customer. Refund shall be made through the same payment method used by the Customer, unless the Customer expressly agrees to a different payment method.
 • If the Customer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, Bamboo Import Europe is not obliged to refund the additional costs for the more expensive method.
 • PRICE
  • During the validity period stated in the offer, the prices of the Products and/or Services offered will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
  • Notwithstanding clause 7.1, Bamboo Import Europe may offer Products or Services of which the prices are subject to fluctuations in the financial market that are beyond Bamboo Import Europe's control. The offer shall state that the price is subject to fluctuations and that the price mentioned in the offer is a target price.
  • Price increases within 3 months after the entering into the Agreement are only allowed if they are the result of statutory laws and/or regulations. In such event, the Customer has the right to terminate the Agreement.
  • Price increases from 3 months after the entering into the Agreement are only allowed if Bamboo Import Europe has stipulated this and:
   • these are the result of statutory laws and/or regulations; or
   • the Customer has the right to terminate the Agreement from the day on which the price increase takes effect.

 

 • The prices mentioned in the offer of Products and/or Services include VAT. All prices are subject to misprints and typesetting errors. Bamboo Import Europe shall not accept any liability for damages and/or claims resulting from misprints and typesetting errors. In the event of misprints and typesetting errors, Bamboo Import Europe shall not be obligated to deliver the Product according to the incorrect price.

 

 • PAYMENT
  • Unless otherwise agreed in the Agreement, the amounts owed by the Customer must be paid within 14 calendar days after the start of the Withdrawal Period as referred to in clause 6.1 of these General Terms, or in the absence of a Withdrawal Period within 14 calendar days after delivery of the Product. In the case of an Agreement to provide Services, the payment period shall start on the day after the Customer receives confirmation of the Agreement.
  • Bamboo Import Europe is entitled to demand a down payment from the Customer of no more than half of the price. The Agreement shall not be executed by Bamboo Import Europe until it has received the down payment.
  • The Customer shall be obliged to pay the price in full, unless the Parties have agreed that the Customer may pay in several instalments. If payment in instalments has been agreed, the Customer shall pay the price in accordance with the agreed instalments and percentages.
  • The Customer is obliged to report any inaccuracies in payment data provided or stated to Bamboo Import Europe, such without delay.
  • If the Customer fails to fulfil his payment obligation(s), or fails to do so on time, Bamboo Import Europe shall send the Customer a payment reminder, free of charge, giving the Customer the opportunity to fulfil his payment obligations within a period of 14 calendar days. If payment is not made within the period specified in the payment reminder, the Customer shall owe statutory interest on the amount due and Bamboo Import Europe is entitled to charge any extrajudicial collection costs incurred by it. These collection costs shall amount to a maximum of: (a) 15% on outstanding amounts up to EUR 2,500 with a minimum of EUR 40; (b) 10% on the following EUR 2,500; and (c) 5% on the following EUR 5,000. Bamboo Import Europe may deviate from the aforementioned amounts and percentages in favour of the Customer.
  • Bamboo Import Europe is entitled to retain or reclaim the Product if the Customer fails to fulfil a due and payable obligation, unless the failure does not justify such retention or reclamation.
 • DELIVERY AND PERFORMANCE
  • Bamboo Import Europe shall take the greatest possible care when accepting and executing the Agreement.
  • Bamboo Import Europe shall deliver the Products to the delivery address provided by the Customer. The Products shall be at the Customer's risk as from the moment of delivery.
  • Subject to clause 9.4, Bamboo Import Europe shall deliver the Products as soon as reasonably possible, but no later than 30 calendar days after the entering into the Agreement, unless the Parties have agreed on a different delivery period. If delivery is delayed, or if an order cannot be fulfilled, or can only be fulfilled in part, the Customer shall be informed of this within 30 calendar days of placing the order. In such event, the Customer has the right to terminate the Agreement, free of charge, and Bamboo Import Europe will refund the amount paid by the Customer as soon as reasonably possible, but no later than 14 days after termination. The Customer shall not be entitled to any compensation.
  • All delivery periods are indicative. The Customer may not derive any rights from any delivery periods stated. Exceeding a delivery period does not give the Customer a right to compensation.
  • The risk of damage and/or loss of Products shall rests with Bamboo Import Europe until the moment of delivery to the Customer or a representative designated in advance by the Customer and communicated to Bamboo Import Europe, unless expressly agreed otherwise.
  • Bamboo Import Europe may refuse an order for multiple Products with a different delivery period, provided that it has informed the Customer in this respect prior to the entering into the Agreement.

 

 • WARRANTY
  • Bamboo Import Europe represents and warrants that the Products and/or Services comply with the Agreement, with the specifications stated in the offer, with the reasonable requirements of suitability and soundness and with the existing statutory laws and/or regulations on the date on which the Agreement was concluded.
  • The warranty given by Bamboo Import Europe shall cease to apply if a defect is the result of incorrect, careless or incompetent use of the Product and/or Service by the Customer or if the defect is the result of changes, repairs or other adaptions to the Product and/or Service made by the Customer or third parties. Bamboo Import Europe is not liable for any damage resulting from these defects.
  • The warranty does not cover defects in Products caused by normal wear and tear, or due to damage that is the result of circumstances beyond Bamboo Import Europe's control, including weather conditions and the natural characteristics of the Product.
  • The warranty does not apply if the delivered Products have been exposed to abnormal conditions or are otherwise handled carelessly or contrary to Bamboo Import Europe's instructions and/or the packaging instructions, and/or the defectiveness is wholly or partially the result of statutory law and/or regulations that have been or will be imposed on the nature or quality of the materials used.
  • Bamboo Import Europe has informed the Customer about the characteristics of the Products and the Customer is aware that bamboo is a natural product. Bamboo Import Europe has no influence on the natural characteristics of bamboo in any way. The following may affect the Products:
   • vertical cracks can/will appear in bamboo poles. Like wood, bamboo expands or shrinks when changes in temperature or humidity occur. However, cracks do not affect the structural integrity of the bamboo;
   • discoloration of the Products due to sun, moisture or mould can affect bamboo. Due to the natural material, this is associated with outdoor organic products such as bamboo; and/or
   • due to the use of natural materials, the size and colour may differ from the Product specifications and illustrations.

By entering into the Agreement, the Customer accepts (i) that the natural characteristics may affect the Products and (ii) that the warranty cannot be invoked for these events.

 • A warranty provided by Bamboo Import Europe, manufacturer or importer shall not affect the legal rights and claims that the Customer may have against Bamboo Import Europe under the Agreement.
 • Any defects or incorrect delivered Products must be reported in writing to Bamboo Import Europe within 2 months of delivery. Products must be returned in the original packaging and in new condition.
 • Bamboo Import Europe's warranty period corresponds to the manufacturer's warranty period. However, Bamboo Import Europe shall never be responsible for the ultimate suitability of the Products for each individual application by the Customer, nor for any advice regarding the use or application of the Products.
 • TERM AND TERMINATION OF THE AGREEMENT
  • The Customer may terminate the Agreement that has been entered into for an indefinite period of time and which provides for the regular supply of Products and/or Services, at any time, subject to the agreed termination rules and a notice period of no more than one month.
  • The Customer may terminate the Agreement entered into for a definite period of time and which provides for the regular supply of Products and/or Services, at any time at the end of the fixed term, subject to the agreed termination rules and a notice period of no more than one month.

 

 • The Customer may terminate the agreements mentioned in the previous paragraphs of this clause:
  • at any time and not limited to termination at a specific time or in a specific period;
  • at least in the same manner as they were entered into by him/her; and
  • always with the same notice period as Bamboo Import Europe has stipulated for itself.

 

 • If an Agreement has a duration of more than one year, the Customer may terminate the Agreement at any time after one year with a notice period of no more than one month, unless reasonableness and fairness oppose against termination before the end of the agreed term.
 • COMPLAINTS PROCEDURE
  • Bamboo Import Europe has a complaints procedure and handles complaints in accordance with this respective procedure. The complaints procedure is available electronically. At the Customer's request, Bamboo Import Europe shall send the complaints procedure to the Customer electronically or otherwise and free of charge.
  • The Customer must file complaints about the performance of the Agreement or about defects in the Product to Bamboo Import Europe within 2 months after discovering the defects, in a complete and clearly described manner including photographs of the respective damage.
  • Complaints filed to Bamboo Import Europe shall be answered within a period of 14 calendar days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, Bamboo Import Europe shall respond within the 14-calendar-day period with an acknowledgement of receipt and an indication of when the Customer can expect a more detailed response.
  • In the event of a complaint, a Customer must first turn to Bamboo Import Europe. The parties shall make every effort to resolve the complaint in mutual consultation within a reasonable period, with four (4) weeks being regarded as the minimum.
  • If the complaint cannot be resolved in mutual consultation, a dispute shall arise that is subject to the dispute settlement procedure.
  • A complaint shall not suspend Bamboo Import Europe's obligations, unless Bamboo Import Europe indicates otherwise in writing.
  • If a complaint is found to be justified by Bamboo Import Europe, it shall, at its discretion, either replace or repair the delivered Products free of charge.

 • PRIVACY AND PROCESSING OF PERSONAL DATA
  • In the event Bamboo Import Europe processes personal data, this will be done in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). Bamboo Import Europe's privacy policy can be found at https://bambooimport.com/privacy-beleid/.

 • GOVERNING LAW AND JURISDICTION
  • All offers, order confirmations, Agreements an and any further arrangements entered into between Bamboo Import Europe and the Customer to which the General Terms apply, are governed by the laws of the Netherlands. If the Customer has his/her permanent place of residence outside the Netherlands, but within the European Union, the Customer shall also be protected by any mandatory rights and regulations of the country of his/her permanent place of residence.
  • The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods is not applicable.

 

 • All disputes arising out of or in connection with offers, order confirmations, Agreements and any further arrangements entered into between Bamboo Import Europe and the Customer, shall be exclusively resolved by the competent court in Amsterdam, the Netherlands. During a period of one month after Bamboo Import Europe has invoked this article in writing towards the Customer, the Customer has the right to opt for the settlement of the dispute by another court that is competent according to mandatory laws and regulations.

 

ANNEX I: MODEL FORM FOR WITHDRAWAL

(complete and return this form only if you wish to terminate the Agreement)

 

To:

Bamboo Import Europe B.V.

Biesland 28, 1948 RJ Beverwijk, the Netherlands


E-mail: info@bambooimport.com

 

Hereby, I/We* inform you that I/we* have decided to terminate our agreement on

- the purchase of the following products:

*.

- the supply of the following digital content: [description of digital content]*

- the provision of the following service: [service description]*,

Ordered on*/received on* [date of order for services or date of receipt for Products].

[Name of Customer(s)]

[Customer address(es)]

[Signature of Customer(s)] (only if this form is provided on paper)

 

*Delete what does not apply or fill in what applies.

 

ideal-logo
512px-Klarna_Payment_BadgeBetaal logo paypalApple betaal kaart

Bringing The Quality of Bamboo To Europe

Openingstijden
Ma-Vr: 08:00-17:30   Za: 09:00-15:00

klik hier voor de openingstijden op feestdagen
Compenseer CO2 met Bamboo Credits
Algemene voorwaarden | Privacy- en Cookieverklaring
Copyright © 2012 – 2022
chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram